Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

 

 

ЕСЕ за спроведување на активностите на ПОГОН – уникатна платформа потпиша договор за поддршка со ЦеПроСАРД

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените (ЕСЕ), потпиша договот со ЦеПроСАРД за спроведување на Проект- ПОГОН – уникатна платформа поддржан во рамките на проектот “Поддршка на Социјалните Претпријатија следејќи го принципот- Не оставај никој зад себе”. Проектот преку ЦеПроСАРД е финансиран од Европската Унија и има период на девет месеци почнувајќи од 13.10.2022 година.

Повеќе на: CeProSARD | Потпишани договори за доделување грантови на 6 Социјални Претпријатија – Проект “Поддршка на Социјалните Претпријатија следејќи го принципот- Не оставај никој зад себе”

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre