Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

 

 

Обука на анкетари за спроведување на анкета за оценка на влијанието на еколошките ризици и климатските промени врз здравјето на Ромите

На 11 април 2022 година, ЕСЕ во соработка со Ивана Петкановска од ЦеПроСАРД  и Тим Институт од Скопје спроведе обука наменета за анкетари кои во наредниот месец ќе спроведат анкета помеѓу 2.200 домаќинства од повеќе ромски населби од Шуто Оризари, Прилеп, Куманово, Виница, Делчево и Пехчево. Анкетата ќе се спроведува по претходно развиен прашалник, структуриран во неколку делови кој ќе овозможат обезбедување на информации за оценување на состојбите во населбите каде живеат Ромите и местата каде тие работат од аспект на нивната изложеност на различните видови на еколошки ризици и климатски промени. Спроведувањето на анкетата е поддржано од Фондацијата Отворено општество - Македонија.

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre