Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

 

 

Конференција на Високо ниво за промоција на петтиот Национален акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 година

На 23 февруари (среда) 2022 година, со почеток во 10.30 часот во х. Александар Палас – Скопје, ќе се одржи Конференцијата на Високо ниво за промоција на петтиот Национален акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 и одбележувањето на десет години Партнерство за отворена власт во Северна Македонија.

Конференцијата е во рамки на проектот „Поддршка на процесот за спроведување и следење на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт2021-2023“,кој партнерски го спроведуваат Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ), Министерство за информатичко општество и администрација (МИОА), Центарот за граѓански комуникации (ЦГК) и Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените (ЕСЕ),.

На Конференцијата присутните ќе се осврнат на придобивките од процесот на Партнерство за отворена власт и важноста на вклучување на сите заинтересирани страни во овој процес; ќе дадат преглед на процесот во кој беа утврдени приоритетните области при ко-креација на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 (НАП за ПОВ 2021-2023); ќе ги споделат плановите за спроведување и следење на заложбите на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 и секако ќе се осврнат на одбележување на десетгодишнината на процесот на Партнерство за отворена власт во Северна Македонија.

Програма за работа на конференцијата на македонски

Програма за работа на конференцијата на англиски

Програма за работа на конференцијата на албански

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre