Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

 

 

Спроведена обука за Социјална отчетност во рамки на мрежата COPASAH – Европа

На 14.02.2022 година, Здружение ЕСЕ спроведе онлајн обука по однос на примена на методологиите на Социјална отчетност, наменета за граѓанските организации од регионот кои се членки на мрежата COPASAH – Европа. На обуката беа разработени темите по однос на социјалната отчетност, примена на методологијата за мониторинг во заедницата, примена на социјалната ревизија, како и примена на методологиите на мониторинг и анализа на буџети. Целта на обуката беше претставниците од граѓанските организации да се запознаат со овие пристапи и методологии, како и со предноста за примената на методологиите во работата со маргинализираните заедници. На обуката учествуваа 14 учесници од 11 граѓански организации од Северна Македонија, Романија, Србија и Црна Гора.

 

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre