Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

 

 

Прва средба на Советите нa заедниците

На 13,14 и 15 јули се одржаа првите средби на Советите на заедницата во општините Прилеп, Карпош,  Ѓорче Петров и Шуто Оризари. Советите на заедницата се составени од претставници на различни институции и членови на заедницата кои имаат одредена улога во преземање на активности на справување на заедницата со последиците од кризи и кризни состојби. На средбата се собраа информации во однос на тоа како членовите на заедницата ја оценуваат сегашната подготвеност на заедницата да реагира и се справи во вакви состојби, односно кои се очекуваните кризни состојби кои преставуваат опасност за Ромските заедници, вклучувајќи и кои групи во заедницата се особено ранливи. Следната средба на Советите ќе се одржи во последната недела од месец јули на која членовите на институциите и членовите на Ромските заедници ќе дискутираат за приоритетите и активностите кои треба да се преземат во насока на унапредување на нивната подготвеност за реакција во криза и кризни состојби

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre