Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

 

 

PHOTOVOICE – Моќна алатка во рацете на локалните заедници

Имајќи предвид историјатот, предностите и целта на оваа алатка, односно да им овозможи на луѓето да ги регистрираат и искажуваат силните страни и проблемите во заедницата во која живеат, да поттикне критичка дебата и знаење за важните прашања преку групни дискусии за фотографии и да помогне да се стигне до креаторите на политики и да охрабри носење одлуки во корист на заедницата, во рамки на проектот за градење на отпорноста на Ромската заедница кон кризите и кризните состојби Мирко Трајановски, соработник на ЕСЕ за ова прашање одржи обуки за претставниците на Ромските партнерски организации. Обуките се одржаа на 30 јуни за организациите кои работат во Ромските заедници во скопските општини и на 1 јули за организацијата која работи со Ромската заедница во Прилеп. Покрај запознавањето и целта на оваа техника, учесниците на обуката беа запознати со низа практични совети при користење на оваа алатка и  направија повеќе обиди за нејзино користење.

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre