Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

 

 

Обука за спроведување на истражување во ромските заедници за отпорност на заедницата кон кризи и кризни состојби

Во рамки на проектот за унапредување на отпорноста на Ромската заедница кон кризи и кризни состојби на ден 29 јуни одржавме инструктажа за членовите на партнерските организации кои ќе го спроведуваат истражувањето во заедницата. Истражувањето има за цел да собере информации кои се потребни и релевантни за подготовка на локални планови за отпорност на заедницата кон кризи и кризни состојби. Тоа ќе се спроведува во текот на неколку недели во месец јули. Најмалку 1.400 Ромски домаќинства во неколку општини во кои живеат Ромите во нашата земја ќе бидат анкетирани со ова истражување. Истражувањето се спроведува со помош на ТИМ Институт.

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre