Уредби со законска сила од особена важност за граѓаните за време на вонредната состојба

Центарот за правна помош при Здружението ЕСЕ настојува благовремено да ги информира граѓаните по однос на донесените владини Уредби со законска сила за кои сметаме дека се од исклучителна важност и адекватни на потребите во периодот на вонредната состојба и завршувањето на почитувањето на превентивните мерки од пандемијата со корона вирусот КОВИД-19. Притоа, напоменуваме дека од исклучителна важност за граѓаните е да ги запазуваат роковите, како и да ги исполнуваат условите утврдени со уредбите, како обврска за остварување на некое право предвидено во следниве Уредби со законска сила:

  1. Уредба со законска сила за примена на Законот за социјална заштита за време на вонредна состојба со која, домаќинствата кои користат гарантирана минимална помош со оваа уредба имаат можност да остварат и паричен додаток заради покривање на дел од трошоците за потрошувачка на енергенси во домаќинството и за месеците април и мај 2020 година. Притоа, барателот односно корисникот на оваа социјална услуга е должен писмено или електронски да го извести надлежниот центар за социјални работи во рок од 30 дена за секоја настаната промена на фактите или околностите кои се услов за исполнетост во постапка за користење на ова право.

  2. Уредба со законска сила за примена на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност за време на вонредна состојба со која престануваат роковите кои согласно Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност истекуваат за време на траење на вонредната состојба и истите се продолжуваат за 30 дена од денот на истекот на траење на вонредната состојба.

  3. Уредба со законска сила за примена на Законот за заштита на децата за време на вонредната состојба со која престануваат да течат роковите кои се определени за поднесување барање за остварување на правото на еднократна парична помош за новороденче, барање за остварување – продолжување на правото на родителски додаток за трето и четврто дете за време на вонредната состојба. Поточно, роковите со оваа уредба се продолжуваат за три месеци од денот на истекот на траењето на вонредната состојба. Исто така, се продолжува  и со исплата за додаток за образование, односно со уредбата е утврдено дека до крајот на наставната година нема да се врши проверка за реализирани наставни часови за третиот и четвртиот мерен период од учебната 2019/2020година.

За сите оние на кои им се потребни дополнителни информации поврзани со Уредбата со законска сила за примена на Законот за работни односи и со тоа како оваа уредба ќе влијае на нив, Ве молиме обратете се на контакт телефонот 071/266-101 на Центарот за правна помош на ЕСЕ.