Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

Посета на партнерската организација ИРИЗ за обезбедување техничка поддршка

На ден 14.02.2020 година остваривме посета на партнерската организација ИРИЗ. Посетата беше остварена со цел да се обучат фацилитаторите од организацијата да внесуваат податоци во дата базата, подготвена во статистичкиот програм Epi Info. Во оваа дата база фацилитаторите ќе ги внесуваат податоците за опфатот на децата Роми со вакцинација од општината Шуто Оризари, поточно од населбите во кои што работи партнерската организација ИРИЗ.

Активностите се спроведуваат во рамки на Програмата за работа на ЕСЕ, финансиски поддржана од Фондацијата Отворено општество Македонија и Европската Унија.

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre