Посета на партнерската организација Романо Чачипе за обезбедување техничка поддршка

На ден 05.02.2020 година остваривме посета на партнерската организација Романо Чачипе. Посетата беше остварена со цел да се обучат фацилитаторите од организацијата да внесуваат податоци во дата базата, подготвена во статистичкиот програм Epi Info. Во оваа дата база фацилитаторите ќе ги внесуваат податоците за опфатот на децата Роми со вакцинација од општината Шуто Оризари, поточно од населбите во кои што работи партнерската организација.

Исто така на средбата на фацилитаторите им беше претставен краток прашалник кој треба да го спроведат во ромската заедница, во населбите во кои што работат. Целта на прашалникот е да се приберат податоци по однос на тоа како необезбедувањето на здравствена заштита на ромското население, влијае врз здравствениот статус. На средбата фацилитаторите добија инструкции како да го спроведат прашалникот.

Активностите се спроведуваат во рамки на Програмата за работа на ЕСЕ, финансиски поддржана од Фондацијата Отворено општество Македонија и Европската Унија.

View the embedded image gallery online at:
https://www.esem.org.mk/en/index.php/what-we-do-now/3209-poseta-na-partnerskata-organizacija-romano-cacipe-za-obezbeduvanje-tehnicka-poddrska.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeId127cf8f05b