Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

Втора консултативна средба за отворено владино партнерство

Одржана втората консултативна средба на на Иницијативниот одбор на мрежата на граѓански организации за Отворено владино партнерство (ОВП) со институциите и други организации вклучени во процесот на ОВП

На 24 јануари 2020 година се одржа втората консултативна средба од процесот на консултации за потребата, улогата и постапката за воспоставување нова структура за координација на процесот на ОВП во Северна Македонија. Овој процес на консултации има за цел воспоставување организиран и востановен модел за координација и вклученост на граѓанското општество, институциите и другите засегнати страни, а во пресрет на процесот на подготовка, развој и имплементација на новиот акциски план.

На средбата присуствуваа граѓански организации – членки на Иницијативниот одбор на мрежата на граѓански организации за отворено владино партнерство, претставници од институциите (Министерство за информатичко општество и администрација, Влада на Република Северна Македонија, Генерален секретаријат на Влада на Република Северна Македонија, Агенција за слободен пристап до информации, Министерство за здравство, Министерство за локална самоуправа), како и други граѓански и меѓународни организации кои имаат активно учество во процесите за подготовка и имплементација на Акциските планови за ОВП.

Учесниците на средбата го разгледаа и дискутираа за нацрт моделот на новата структура за перманентен дијалог меѓу властите и граѓанското општество за ОВП, нејзините цели, улога и задачи, составот и начинот на креирање, како и улогата на мрежата на ГО во однос на оваа нова структура. На иницијалната консултативна средба одржана на 24 декември 2019 година беше разгледан првиот нацрт на документот и беа дадени насоки за подобрување. На оваа средба учесниците дадоа свои предлози и сугестии за подобрување на вториот нацрт на моделот укажувајќи на потребата за задржување на постојната структура и нејзина постепена трансформација за формирање Совет за отворена власт, како национално советодавно тело за координација на процесот на ОВП и консултација на сите засегнати страни во процесот на креирање на акциските планови, како и учество, поддршка и следење на нивното спроведување.

Во наредниот период, ќе следат консултации за нацрт-моделот на новата структура со членките на мрежата на ГО за ОВП и други засегнати страни.

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre