Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

Средба за валидација на резултатите од теренското истражување и подготвената Скор карта во Тетово

Здружението Женски Форум од Тетово, во рамки на проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост” поддржан од Европската Унија, на 25.09.2019 год., одржа средба за валидација на резултатите од теренското истражување и подготвената Скор карта, на која присуствуваа 13 учесници, невработени жени од Тетово и село Шипковица.

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre