Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

Повик за ангажирање на новинар/маркетинг агенција за осмислување и спроведување на план за подигање на јавната свест за природата на семејното насислтво и законските можности за заштита на жените кои претрпеле семејно насилство

Оваа активност е дел од проектот “Enhance Access to Justice for Women who Suffered Domestic Violence”, кој го спроведува Здружение ЕСЕ со финансиска поддршка од фондацијата Квина Тил Квина. Основна цел на проектот е зајакнување на пристапот до правда за жените кои претрпеле семејно насилство.   Предвидената активност е дел од првата специфична цел на проектот, „Превенирање на семејното насилство за време на КОВИД-19 кризата, преку кампања за подигање на свесноста и обука за практичари“.

Објаснување:

И покрај тоа што семејното насилство е законски регулирано во државата од 2004 година, жените сеуште се недоволно информирани за природата на семејното насилство и процедурите за пријавување и заштита пред надлежните институции, како што се Центрите за социјална работа и полицијата.

Здравствената криза предизвикана од КОВИД 19 придонесе за зголемување на ризикот и ескалација на семејното насилство, со што уште повеќе се нагласи потребата за поголемо информирање на населението/жените за тоа како да го препознаат семејното насилство и каде да се обратат за помош и поддршка. Истовремено, државата не презеде посебни превентивни мерки за подигање на свесноста во однос на овој сериозен општествен проблем, што дополнително ги ограничи можностите за заштита на жените кои претрпеле семејно насилство за време на пандемијата. Дотолку повеќе што со ратификувањето на Конвенцијата на Совет на Европа за превенција и заштита од насилство врз жените и семејното насилство, нашата држава презеде обврска за интензивирање на превентивните активности и спроведување на национални кампањи за подигање на свеста за родово заснованото насилство и можностите за заштита на жртвите.

Read more...

Повик за ангажирање на ИТ компанија за креирање на електронска база на податоциза центарот за правна помош на жените кои претрпеле семејно насилство

 

Здружение ЕСЕ започна со реализација на проектот „Зајакнување на пристапот до правда за жените кои претрпеле семејно насилство“, финансиски поддржан од  Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави – УСАИД, во рамките на Проектот на УСАИД за граѓанско учество.  

Во рамките на наведениот проект предвидено е креирање на посебна база на податоци за собирање и анализа на податоци за корисничките на услугите на Центарот за правна помош за жени кои претрпеле семејно насилство. Постоечката (аксес) база на податоци која се користи од отворањето на ЦПП во 2002 година потребно е да се замени со нова база на податоци која ќе овозможи полесно собирање, односно анализирање и генерирање на податоците.   

За таа цел, Ве молиме да ни доставите понуда за креирање на база на податоци, која треба да содржи основни информации за корисничките, информации за проблемите со кои се соочуваат и информации за преземените дејствија од страна на ЦСР за надминување на проблемите на жените кои претрпеле семејно насилство. Информациите се документираат во едно досие со посебен реден број за секоја корисничка.

Read more...

Информација за јавноста по повод 4 февруари Светскиот ден за борба против карцином

Здружение ЕСЕ: Во Македонија жените умираат од причини кои навремено можат да се спречат доколку соодветно се спроведуваат програмите за скрининг на рак на грло на матка и рак на дојка.

Иако постојат програми за скрининг (рано откривање) на ракот на грлото на матката и ракот на дојката, податоците од нивното спроведување покажуваат дека реално во Македонија нема сеопфатен и организиран скрининг за овие малигни заболувања.

Со средствата кои Министерството за здравство ги одвојува за програмата за скрининг на рак на грло на матка предвидува опфат на само околу 30% од жените од целната возрасна група (жени од 24 до 60 години). Дополнително на тоа Министерството за здравство во 2019 година го намали буџетот на оваа програма за 2,8 милиони денари. Воедно, поради недостиг на матични гинеколози, само 60% од жените имаат избрано матичен гинеколог. Сето тоа води кон тоа само 28% од жените да бидат опфатени со оваа програма за период од шест години (2012 – 2018 година). Состојбата е далеку понеповолна помеѓу жените Ромки, бидејќи само 9,5% од нив се опфатени со оваа Програма во периодот од 2012 до 2018 година.

Read more...

Обука за работа на полето на унапредување на менталното здравје на Ромите

Здружение ЕСЕ во периодот од 18 јануари до 01 февруари 2021 година организираше обука за работа на полето на унапредување на менталното здравје на Ромите. Обуката беше подготвена и спроведена од страна на експерти од Универзитетот во Севилја, Шпанија. На обуката покрај претставници на ЕСЕ учествуваа претставници од пет ромски граѓански организации. Тимот на обучувачи од Универзитетот во Севилја имаат богато искуство на работа на полето на унапредување на менталното здравје на ниво на заедница. Исто така имаат искуство во работата на унапредување на менталното здравје на Ромите во Шпанија. Воедно тимот на експерти применуваат немедицински пристап во активностите за унапредување на менталното здравје, преку соодветно адресирање на водечките причини во заедницата кои имаат негативно влијание врз менталното здравје. На обуката, учесниците имаа прилика да се запознаат со теоретските основи по однос на менталното здравје на поединците и на маргинализираните заедници, а воедно да се запознаат и со практични примери од примена на интервенции за унапредување на менталното здравје на овие заедници. Воедно како дел од обуката, секоја граѓанска организација подготви нацрт акционен план за тоа како може да се унапреди менталното здравје на ромските заедници каде што работат организациите. Овие нацрт планови организациите можат понатаму да ги искористат во нивната работа со ромската заедница. Спроведувањето на обуката беше финансиски поддржано од Фондацијата Отворено општество Македонија.

Read more...

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre