Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

 

 

Колкаво е нивото на реактивна транспарентност кај јавните институции во РСМ во 2021 година

 

РЕАКТИВНАТА ТРАНСПАРЕНТНОСТ претставува обезбедување на информации за работењето на некоја јавна институција по претходно поднесено барање за пристап до информации од јавен карактер. Односно, станува збор за транспарентност преку примена на постапки пропишани со Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Повеќе...

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre