Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

 

 

Издршка: Дали издршката ги задоволува потребите на децата?

Добросостојбата на децата,што е основна цел на издржувањето на децата, е комплексно прашање што треба да се разгледува и истражува од повеќе гледни точки.   Добро осмислените и поставени политики за издржување на децата треба да овозможат зголемување на финансиските и сите останати ресурси што треба да им се стават на располагање на децата, да овозможат да се елиминираат тешкотиите што го оневозможуваат непреченото издржување, да овозможат можности за вработување на родителите што се задолжени со издршка, да ги поддржуваат родителите што се задолжени со плаќање на издршка активно да ги извршуваат родителските обврски, како и да овозможат извршување на родителските обврски заеднички од страна на двајцата родители.

Оваа анализа се заснова на изјавите, односно искуството на еден од родителите, односно мајките на кои децата им биле доверени на чување и воспитување и укажува на повеќе прашања што заслужуваат внимание во сегашното и идното планирање на политиките за издржување на децата.

Издршка: Дали издршката ги задоволува потребите на децата?

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre