Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

ЕСЕ ВО МЕДИУМИТЕ

 

Стратешки приоритет 1

Вклучување на граѓаните во процесите за планирање, спроведување и евалуација на законските регулативи, буџетите и услугите во областа на социјални и економски права

 

април 2020

Здравјето не е трошок, тоа е инвестиција

По повод Светскиот ден на здравјето – 7 Април, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ упати порака – солидаризирајте се за универзални јавни здравствени политики во Европа. – Резултатите од намерното воведување практики и политики на штедење во здравствениот сектор, од земјите членки на Европската унија и воопшто земјите од Европа, се драстично видливи денес кога јавните здравствени системи се соочуваат со неуспех во обезбедувањето на јавните здравствени услуги. Оваа состојба се јавува и покрај храброста и саможртвувањето на работниците. Повикуваме лекциите научени како резултат на кризата да не се заборават по нејзиното завршување. Здравјето не е трошок и стока продажба, тоа е инвестиција, се вели во соопштението од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ.

Линкови до објави:

Здружение ЕСЕ - Лекови за луѓето, не за профит!/Medicines for the people, not for profit! | Facebook
Здружение ЕСЕ: Здравјето не е трошок, тоа е инвестиција » opserver.mk

 

јули 2020

Конференција за печат - „Предизвици со кои се соочуваат жените, мајките и децата Роми во пристапот до превентивната здравствена заштита”

(одржана 23.07.2020 година)

Ромите во државава се соочуваат со понеповолна здравствена состојба од останатото население. Имено, новороденечката смртност меѓу Ромите е за 1,5 пати повисока за разлика од македонското население во 2017 година. Во истата година речиси 50 отсто од смртните случаи кај Ромите се случиле пред 65-та година од животот, за разлика од 23 отсто кај останатото население, соопштија од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ.

Во општината Шуто Оризари 46 отсто од жените Ромки немаат избрано матичен гинеколог, пред се поради фактот што во општината имаше само еден матичен гинеколог, кој потоа замина од општината, а останатите матични гинеколози се наоѓаат во другите општини и жените треба да се изложат на дополнителни трошоци и да одвојат повеќе време за да ги посетат.

Само 31 отсто од жените Ромки биле да направат превентивен гинеколошки преглед во изминатите 12 месеци. Останатите жени прават превентивни прегледи поретко, или воопшто не одат на превентивни прегледи, туку посетуваат гинеколог за време на бременост или кога имаат здравствени проблеми, што претставува сериозен ризик фактор по однос на репродуктивното и целокупното здравје на жените.

Линкови до објави:

https://www.mkd.mk/makedonija/politika/konferencija-za-pristapot-do-zdravstvena-zashtita-na-zhenite-majkite-i-decata
https://mia.mk/konferenci-a-za-pristapot-do-zdravstvena-zashtita-na-zhenite-ma-kite-i-decata-romi/
https://opserver.mk/makedonija/zdruzhenie-ese-romite-se-soochuvaat-so-ponepovolna-zdravstvena-sostojba-od-ostanatoto-naselenie/
https://opserver.mk/makedonija/konferencija-za-pristapot-do-zdravstvena-zashtita-na-zhenite-majkite-i-decata-romi/
https://frontline.mk/2020/07/23/konferenci-a-za-pristapot-do-zdravstvena-zashtita-na-zhenite-ma-kite-i-decata-romi/
https://a1on.mk/macedonia/konferencija-za-pristapot-do-zdravstvena-zashtita-na-zhenite-majkite-i-decata-romi/
https://makpress.mk/Home/PostDetails?PostId=360340
https://a1on.mk/macedonia/zdruzhenie-ese-romite-se-soochuvaat-so-ponepovolna-zdravstvena-sostojba-od-ostanatoto-naselenie/
ЕСЕ: Ромите се соочуваат со понеповолна здравствена состојба од останатото население - 24 Инфо (24info.mk)
https://libertas.mk/zdruzhenie-ese-romite-se-soochuvaat-so-ponepovolna-zdravstvena-sosto-ba-od-ostanatoto-naselenie/
https://www.slobodnaevropa.mk/a/30743370.html
https://skopjeinfo.mk/zdruzhenie-ese-romite-se-soochuvaat-so-ponepovolna-zdravstvena-sostojba-od-ostanatoto-naselenie

 

јули 2020

Конференција за печат – „Како до подобро здравје за жените, мајките и децата во Р. Северна Македонија?“

(одржана на 07.10.2020 година)

Здружение ЕСЕ во соработка со експертска работна група подготви „Анализа на состојбите по однос на перинаталната и доенечка смртност во Република Северна Македонија во периодот од 2011 до 2017 година“. Анализата е подготвена за дадениот период бидејќи во истиот се бележи највисока стапка на доенечка смртност, од 7,9 умрени доенчиња на 1000 живородени во 2011 на 11,9 во 2016 година. Потоа во 2018 и 2019 година стапката на умрени доенчиња опаѓа на историски најниско ниво и изнесува 5,6 умрени на 1000 живородени. Целта на анализата е да се утврдат можните состојби кои придонесоа за порастот на доенечката смртност во дадениот период, а со цел да се преземат соодветни мерки и активности од страна на државата со цел да се унапреди здравјето и здравствената заштита на жените, мајките и децата. Во таа насока, анализата претставуваше основа врз која Здружение ЕСЕ во соработка со експертска работна група подготви „Акционен предлог-план за унапредување на здравјето и здравствената заштита на жените, мајките и децата заради намалување на перинаталната и доенечката смртност во Република Северна Македонија за периодот 2020 до 2030 година“.

Линкови до објави:

Виртуелна конференција за смртноста кај доенчињата, здравјето на жените, мајките и децата - ММС (mms.mk)
https://mia.mk/virtuelna-konferenci-a-za-smrtnosta-ka-doenchi-ata-zdrav-eto-na-zhenite-ma-kite-i-decata/
Виртуелна конференција за смртноста кај доенчињата, здравјето на жените, мајките и децата - 24 Инфо (24info.mk)
https://opserver.mk/makedonija/virtuelna-konferencija-za-smrtnosta-kaj-doenchinjata-zdravjeto-na-zhenite-majkite-i-decata/
https://24.mk/details/ese-da-se-utvrdat-prichinite-za-doenechkata-smrtnost-i-da-se-zgolemi-ulogata-na-medicinskite-sestri-pred-i-po-pora-ajot
ЕСЕ: Да се утврдат причините за доенечката смртност - telma.com.mk
https://www.youtube.com/watch?v=4NP44fdcYpM
https://www.24.mk/details/ese-da-se-utvrdat-prichinite-za-doenechkata-smrtnost-i-da-se-zgolemi-ulogata-na-medicinskite-sestri-pred-i-po-pora-ajot
https://makpress.mk/Home/PostDetails?PostId=372684

 

октомври 2020

Реакција на изјавите од вчерашната прес конференција на министерот за здравство и претседателот на Комисијата за заразни болести

На вчерашната прес конференција на министерот за здравство, Венко Филипче и претседателот на Комисијата за заразни болести, Жарко Караџовски беше изјавено дека прашањето за јавно приватно партнерство со приватните здравствени установи за поддршка на јавниот здрвствен сектор присправување со пандемијата е прашање на „политика и бизнис“. Потенцираме дека јавното здравје е основно човеково право и не смее да се толкува како прашање кое зависи од политички и бизнис одлуки, особено во услови на пандемијата со КОВИД-19.

Линкови до објави:  

https://www.youtube.com/watch?v=ZcpqQo2RR1g
https://www.mkd.mk/makedonija/obrazovanie-i-zdravstvo/ese-vo-uslovi-na-kovid-ne-e-biznis-poddrshkata-od-privatnoto
https://meta.mk/analiza-na-ese-zhenite-treba-povekje-da-bidat-vklucheni-vo-aktivnite-merki-i-programite-za-vrabotuvanje/
https://opserver.mk/biznis/od-ese-baraat-promena-i-razvoj-na-politkite-za-vrabotuvanje-za-pogolema-vkluchenost-na-zhenite-na-pazarot-na-trud/
https://libertas.mk/od-ese-baraat-promena-i-razvo-na-politkite-za-vrabotuva-e-za-pogolema-vkluchenost-na-zhenite-na-pazarot-na-trud/
https://www.biznisvesti.mk/od-ese-baraat-promena-i-razvoj-na-politkite-za-vrabotuvane-za-pogolema-vkluchenost-na-zhenite-na-pazarot-na-trud/
https://nezavisen.mk/merkite-za-vrabotuvanje-nedostapni-za-neregistriranite-nevraboteni-zheni/
https://www.vecer.press/од-есе-бараат-промена-и-развој-на-полит/
https://mia.mk/od-ese-baraat-promena-i-razvo-na-politkite-za-vrabotuva-e-za-pogolema-vkluchenost-na-zhenite-na-pazarot-na-trud/
https://makpress.mk/Home/PostDetails?PostId=387041
https://zelenaberza.com.mk/programite-za-vrabotuvanje/

 

октомври 2020

Гостување на координатор на здравствената програма во емисијата „Студио 10“ на Телевизија 24, за промовирање на Акциониот план

Линк до објава:

https://www.facebook.com/24vesti.mk/videos/3519986641378528

 

 

 

 

декември 2020

 „Пристап на жените до пазарот на труд и активните политики за вработување„

Според анализата до крајот на 2019 год стапка на активност на работоспособно население во РСМ е 57.5%, а на невработеност изнесува 17.3%, што е значително повисоко од земјите членки на Европската унија. Жените се помалку од половина од број на активна работна сила, 39%.Државата одвојува во просек 0,16% од БДП за спроведување на политики за вработување, и приближно 20% од буџетот за вработување, 70% за пасивни политики за вработување. Тоа е далеку под просекот на земјите од ЕУ. Невработените лица кои не се регистрирани 55% од вкупниот број на невработени немаат право на пристап до мерки за вработување. Ваквото ограничување особено влијае врз жените.

Линкови до објави:  

https://www.youtube.com/watch?v=a0IX5448Epw&t=5s 
https://meta.mk/analiza-na-ese-zhenite-treba-povekje-da-bidat-vklucheni-vo-aktivnite-merki-i-programite-za-vrabotuvanje/
https://opserver.mk/biznis/od-ese-baraat-promena-i-razvoj-na-politkite-za-vrabotuvanje-za-pogolema-vkluchenost-na-zhenite-na-pazarot-na-trud/
https://libertas.mk/od-ese-baraat-promena-i-razvo-na-politkite-za-vrabotuva-e-za-pogolema-vkluchenost-na-zhenite-na-pazarot-na-trud/
https://www.biznisvesti.mk/od-ese-baraat-promena-i-razvoj-na-politkite-za-vrabotuvane-za-pogolema-vkluchenost-na-zhenite-na-pazarot-na-trud/
https://nezavisen.mk/merkite-za-vrabotuvanje-nedostapni-za-neregistriranite-nevraboteni-zheni/
https://www.vecer.press/од-есе-бараат-промена-и-развој-на-полит/
https://mia.mk/od-ese-baraat-promena-i-razvo-na-politkite-za-vrabotuva-e-za-pogolema-vkluchenost-na-zhenite-na-pazarot-na-trud/
https://makpress.mk/Home/PostDetails?PostId=387041
https://zelenaberza.com.mk/programite-za-vrabotuvanje/

 

декември 2020

Конференција за печат – „Колку чини неплатената работа за нега во домашни услови и препораки за државата“ (одржана на 02.12.2020 година)

Неопходно е да се воведат служби за обезбедување нега во домашни услови за лицата кои не можат да функционираат самостојно

Изнемоштените и стари лица не може да си дозволат нега од друго лице, бидејќи во паричниот месечен надомест што го добиваат не е пресметана работата на оние што им обезбедуваат нега и грижа. Поради тоа, сиромашните семејства се зависни од неплатената нега што ја обезбедуваат членови од семејството. Обезбедувањето неплатена нега е прашање кое неминовно се поврзува со родовата еднаквост, бидејќи жените што во семејството се посветени на грижата околу лице што е хендикепирано, има слепило, не може да се движи, се бори со некакво хронично заболување, не може да стекнат ниту финансиска независност ниту, пак, имаат можност да се вклучат во општествениот живот и во другите активности во заедницата.

Линкови до објави:  

https://telma.com.mk/.../%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2.../

https://akademik.mk/neophodno-e-da-se-vovedat-sluzhbi-za-obezbeduvane-nega-vo-domashni-uslovi-za-litsata-koi-ne-mozhat-da-funktsioniraat-samostojno/

https://www.facebook.com/O.K.Mladi/posts/2772995396281662/

 

Стратешки приоритет 2

Еднаков пристап до правда

јануари 2020

Кампања на социјални медиуми  за избор на членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација

По усвојувањето на Законот за спречување и заштита од дискриминација  во месец мај 2019 година, Собранието не го испочитува законскиот рок за избор на новите членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација (КСЗД)  со што ја оневозможи имплементацијата на самиот закон и ефективната заштита на ранливите и дискриминирани граѓани. Препознавајќи ја потребата за формирање на новата КСЗД, Здружение ЕСЕ спроведе интензивна кампања за итно спроведување на транспарентна постапка за избор на професионални и квалитетни лица за членови на Комисијата, како и нагласување на предусловите за транспарентност, отчетност и ефективност во идната работа на ова тело.  

Линкови до објави:  

Документарно видео со изјави од дискриминирани граѓани со цел актуелизирање на потребата за итен избор на новата КСЗД, достапно на  

https://www.youtube.com/watch?v=CRSC0djI9GY&t=23s

Анимирано видео за нагласување на предусловите за транспарентно, отчетно и ефективно работење на КСЗД, достапно на

https://www.youtube.com/watch?v=ovdxJLM3AiE&t=168s

Соопштение за јавноста за итно формирање на комисијата:

https://netpress.com.mk/ese-itno-formira-e-na-komisi-ata-za-sprechuva-e-i-zashtita-od-diskriminaci-a/

https://vistina.com.mk/megafon/itno-formiranje-na-komisijata-za-sprechuvanje-i-zashtita-od-diskriminacija/

https://ekonomski.mk/ese-itno-formiranje-na-komisijata-za-sprechuvanje-i-zashtita-od-diskriminacija/

https://kurir.mk/makedonija/vesti/ese-itno-formiranje-na-komisijata-za-sprechuvanje-i-zashtita-od-diskriminacija/

https://denesen.mk/ese-itno-formiranje-na-komisijata-za-sprechuvanje-i-zashtita-od-diskriminacija/

https://promotor.mk/itno-formiranje-na-komisijata-za-sprechuvanje-i-zashtita-od-diskriminacija/ 

http://relaxirano.mk/News/5142/itno-formiranje-na-komisijata-za-sprechuvanje-i-zashtita-od-diskriminacija

https://mia.mk/itno-formira-e-na-komisi-ata-za-sprechuva-e-i-zashtita-od-diskriminaci-a/

 

март 2020

Преземање на итни мерки за заштита на жените кои претрпеле семејно насилство за време на вонредна состојба

Здравствената и економска криза предвизикана од КОВИД-19 негативно се одрази врз состојбите со семејното насилство во државата, преку зголемен ризик и ескалација на насилството за време на кризната состојба.   За време на вонредната состојба жените кои претрпеле семејно насилство се соочија со специфични форми на психолошко и економско насилство, како и отежната комуникација со институциите, додека истовремено не беа во можност да ги решат проблемите  со кои се соочуваат. Во периодот март – мај 2020 година Здружение ЕСЕ подготви низа барања за преземање на итни мерки за заштита од семејно насилство кои беа доставени до Владата, надлежните министерства и медиумите.  

Линкови до објави:  

Барања за преземање на итни мерки за заштита од семејно насилство и добиените одговори, достапни на

http://www.esem.org.mk/index.php/component/content/article/2-uncategorised/3558-covid-19-baranja-i-itni-preporaki-do-nadleznite-institucii.html

 

април 2020

Гостување на „Што не е јасно“ на ТВ Алфа за состојбите со семејното насилство за време на криза

Претставник на ЕСЕ гостуваше на емисијата Што не е јасно на националната телевизија Алфа со цел актуелизирање на состојбите со семејното насилство за време на криза и зголемување на притисокот врз Владата и надлежните министерства за преземање на посебни итни мерки за заштита од семејно насилство и подобрување на работата на институциите.

Линкови до објави:  

Видео од гостувањето на претставник на ЕСЕ на ТВ Алфа, достапно на

http://www.esem.org.mk/index.php/component/content/article/2-uncategorised/3558-covid-19-baranja-i-itni-preporaki-do-nadleznite-institucii.html

 

Соопштение за јавност – реакција по убиството на жена како резултат на семејно насилство

Здружение ЕСЕ подготви писмена реакција – соопштение за меидумите по повод убиството на жена од страна на нејзиниот сопруг во Арачиново. Во рамките на соопштението за јавност беше нагласена потребата за итно преземење на мерки за подобрување на состојбите со семејното насилство во државата.

Линкови до објави:  

Соопштение за медиуми

https://makpress.mk/Home/PostDetails?PostId=344595  

https://www.libertas.mk/ese-potrebni-se-itni-merki-za-zashtita-na-zhenite-koi-pretrpele-seme%d1%98no-nasilstvo/ 

https://opserver.mk/makedonija/ese-potrebni-se-itni-merki-za-zashtita-na-zhenite-koi-pretrpele-semejno-nasilstvo/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ese-potrebni-se-itni-merki-za-zashtita-na-zhenite-koi-pretrpele-semejno-nasilstvo

https://netpress.com.mk/ese-ubistvoto-vo-arachinovo-e-posledica-na-nefunkcionalniot-sistem-za-zashtita-od-seme-no-nasilstvo/

 

јуни 2020

Платформа за обезбедување на бесплатни правни совети за жените кои претрпеле семејно насилство „Побарај совет“

Здружение ЕСЕ ја креираше првата интернет платформа за обезбедување на бесплатни правни совети за жените кои претрпеле семејно насилство „Побарај совет“. Содржините на платформата се на македонски, албански и ромски јазик и истата ќе придонесе за поголем пристап до корисни информации и правни совети за можностите за заштита од семејно насилство и решавање на поврзаните правни проблеми, како што се развод на брак, старателство, издршка, делба на имот и др.

Линкови до објави:  

Соопштение за медиуми

https://time.mk/c/99d635867e/

https://akademik.mk/pobaraj-sovet-prva-internet-platforma-za-pravna-pomosh-za-zheni-koi-pretrpele-semejno-nasilstvo/

https://www.pravdiko.mk/pobaraj-sovet-internet-platforma-za-pravna-pomosh-za-zheni-koi-pretrpele-semejno-nasilstvo/

Линк до платфромата

https://pobarajsovet.mk/

 

октомври 2020

Гостување на Слободна ТВ за изборот на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и Народниот правобранител

Наспроти законските обврски за спроведување на транспарентна постапка за избор на членовите на телата кои треба да ги штитат граѓаните од прекршување на нивните човекови права и дискриминација, политичките партии веќе алудираа со имиња на лица во врска со претстојниот избор на КСЗД и Народен правобранител. Претставник на ЕСЕ гостуваше на Слободна ТВ со цел да ја нагласи потребата за избор на независни и стручни лица во овие тела.

Линкови до објави:  

Видео од гостувањето

https://slobodna.tv/мишев-од-есе-постои-недостаток-на-поли/

 

ноември 2020

Соопштение за јавност по повод 25ти ноември – Меѓународниот ден за елиминација на насилството врз жените „16 години нема правда за жените кои претрпеле семејно насилство во државата“

По повод меѓународниот ден за елиминација на насилството врз жените, 25ти ноември, подготвивме соопштение за јавност со цел нагласување на неповолната положба во која се наоѓаат жените кои претрпеле семејно  насилство, како и потребата за подобрување на состојбите на ова поле. Недостатокот на политичка волја и буџетски средства за справување со семејното насилство резултира во неприменување на законите во пракса, слаб институционален одговор и неефективна заштита за жените кои претрпеле семејно насилство. иако семејното насилство е веќе 16 години законски регулирано во државата.

Линкови до објави:  

Соопштение за јавност

https://makpress.mk/Home/PostDetails?PostId=382033

https://makpress.mk/Home/PostDetails?PostId=381972

https://opserver.mk/makedonija/esse-bez-celosna-primena-na-noviot-zakon-nema-da-ima-promena-vo-zashtitata-na-zhrtvite-na-nasilstvo/

 

Изјава за МИА за новиот Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство

Иако семејното насилство е законски регулирано од 2004 година, во пракса изостанува ефективната заштита на жените кои претрпеле семејно насилство, како резултат на неспроведувањето на законските одредби во пракса.  Оттука, самото декларативно усвојување на новиот Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство, без исполнување на предусловите за негова имплементација, нема да придонесе за ефективна заштита од семејно насилство.

Линкови до објави:  

Изјава за МИА за новиот Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство

https://mia.mk/esse-bez-celosna-primena-na-noviot-zakon-nema-da-ima-promena-vo-zashtitata-na-zhrtvite-na-nasilstvo/

 

декември 2020

Јавна дебата „Транспарентен избор и ефективно функционирање на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација“

Во државата повеќе од 18 месеци нема функционална Комисија за спречување и заштита од дискриминација, како резултат на непочитувањето на законскиот рок за избор на членови на Комисијата од страна на Собранието, а подоцна и поради укинувањето на самиот Закон за заштита од дискриминација од страна на Уставниот суд. На 14ти декември 2020 година Здружение ЕСЕ организираше јавна дебата на тема , со цел итно формирање на новата Комисија и исполнување на предусловите за транспарентно, отчетно и ефективно работење на ова тело.  

Линкови до објави:  

https://telma.com.mk/2020/12/14/граѓанскиот-сектор-бара-избор-на-стру/

https://mms.mk/187874/дебата-транспарентен-избор-и-ефекти/

https://opserver.mk/politika/debata-transparenten-izbor-i-efektivno-funkcioniranje-na-komisijata-za-sprechuvanje-i-zashtita-od-diskriminacija/

https://mia.mk/debata-transparenten-izbor-i-efektivno-funkcionira-e-na-komisi-ata-za-sprechuva-e-i-zashtita-od-diskriminaci-a/

https://makfax.com.mk/makedonija/граѓанскиот-сектор-бара-избор-на-стру/

https://lokalno.mk/najavena-debatata-na-tema-transparenten-izbor-i-efektivno-funktsionirane-na-komisijata-za-sprechuvane-i-zashtita-od-diskriminatsija/

https://makpress.mk/Home/PostDetails?PostId=385523

https://standard.mk/makedonija/najavena-debatata-na-tema-transparenten-izbor-i-efektivno-funktsionirane-na-komisijata-za-sprechuvane-i-zashtita-od-diskriminatsija/

https://mia.mk/onla-n-debata-transparenten-izbor-i-efektivno-funkcionira-e-na-komisi-ata-za-sprechuva-e-i-zashtita-od-diskriminaci-a/

https://www.pravdiko.mk/graganskiot-sektor-bara-izbor-na-struchni-i-nepartiski-chlenovi-na-komisijata-za-sprechuvane-i-zashtita-od-diskriminatsija/

 

Гостување на ТВ Телма за изборот на новите членови на КСЗД

На 22ри декември 2020 година претставник на ЕСЕ гостуваше на емисијата Топ Тема на ТВ Телма со цел актуелизирање на потребата за итно спроведување на транспарентна постапка за избор на членови на КСЗД, како и исполнување на законските предуслови за непречена работа на ова специјализирано тело за заштита на граѓаните од дискриминација.

Линкови до објави:  

https://telma.com.mk/2020/12/22/топ-тема-дали-партиски-кадри-ќе-се-вдо/

 

Стратешки приоритет 3

Фискална транспарентност

мај 2020

Набавки и донации за КОВИД-19

Во време на вонредна состојба, некоординираноста во известувањата на јавноста, разликите во податоците кои се презентираат со јавноста; немањето на информации за резултатите од работењето на јавните институции, особено за начинот на прибирање и трошење на парите на граѓаните од оние институции од здравствениот сектор; давањето на можност за извршување на буџетски пренамени самостојно од страна на секој буџетски корисник без јавно образложување на потребата, изворот на кратење и износот; итн. придонесуваат кон зголемување на можноста за злоупотреба на парите на граѓаните.  Дополнително, ваквиот пристап дава ексклузивно право на Владата да донесува одлуки и ги утврдува потребите на граѓаните без консултации и предлози. Процесите на прибирање и трошење на средствата наменети за справување со пандемијата на COVID-19 се нетранспарентни, а пак малкуте достапни информации се конфузни.

Линк до објава:  

ЕСЕ: Постапките на собирање и трошење на парите наменети за справување со Ковид-19 се нетранспарентни – МИА (mia.mk)

 

 септември 2020

Јавните институции молчаливи – транспарентноста на незадоволително ниско ниво

Транспарентноста и отчетноста на јавните институции пред граѓаните е на незадоволително ниско ниво. Од вкупно 89 мониторирани јавни институции, од кои 15 министерства, помалку од половина односно 35 одговориле на над 90% од барањата за пристап до информации од јавен карактер. Дополнително, од 25 анализирани институции, ниту една ги нема јавно објавено сите документи кои се однесуваат на буџетските трошења, согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Само Владата и Министерството за финансии објавиле над 40% од документите, додека останатите 23 институции се проактивно нетранспарентни. Ова се заклучоците од истражувањето за реактивната и проактивната транспарентност кај јавните институции во 2019 година, кое беше презентирано на денешната јавна дебата, организирана од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ.

Линкови до објави:  

Македонска радио телевизија
Сител
Телма
Алсат М
Mia.mk
Opserver.mk
Radiomof.mk
Makpress.mk
Lider.mk

 

октомври 2020

Оценка на нивото на транспарентност на јавните институции

Транспарентноста и отчетноста на јавните институции пред граѓаните е на незадоволително ниско ниво. Од вкупно 89 мониторирани јавни институции, од кои 15 министерства, помалку од половина односно 35 одговориле на над 90% од барањата за пристап до информации од јавен карактер. Дополнително, од 25 анализирани институции, ниту една ги нема јавно објавено сите документи кои се однесуваат на буџетските трошења, согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Само Владата и Министерството за финансии објавиле над 40% од документите, додека останатите 23 институции се проактивно нетранспарентни. Ова се заклучоците од истражувањето за реактивната и проактивната транспарентност кај јавните институции во 2019 година, кое беше презентирано на денешната јавна дебата, организирана од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ.

Линкови до објави:  

Економски магазин
Магазин Капитал

 

октомври 2020

Намалена транспарентноста на тендерите во јавното здравство

Нивото на транспарентност во објавувањето информации за спроведените постапки за јавни набавки во здравствени институции бележи тренд на намалување. Ова го покажува мониторингот на Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените (ЕСЕ), кое во периодот од 2016 до 2019 година континуирано го следеше процесот на јавни набавки во 62 здравствени институции. Институциите за овие четири години склучиле повеќе од 18.000 договори за набавка на стоки и услуги и за извршување работи, за кои потрошиле над 300 милиони евра.

Линкови до објави:  

Дневник ТВ Телма
https://youtu.be/jcPvz2jalPs
https://kurir.mk/makedonija/vesti/namesto-so-reshavanje-na-problemite-vo-zdravstvoto-nadleznite-se-preokupirani-so-toa-vo-koi-firmi-kje-odat-tenderite/
Види Вака
Telma.com.mk
Kanal5.com.mk
Mia.mk
Nezavisen.mk
Slobodenpecat.mk
Slobodnaevropa.mk
A1on.mk
Press24.mk
Opserver.mk
Radiomof.mk
Libertas.mk
Kurir.mk
Denesen.mk
Biznisvesti.mk
24info.mk
Lokalno.mk
Info.mk
Standard.mk
Infomax.mk