ЕСЕ ја одржа редовната седница на Генералното собрание (13.05.2014)

На ден 13.05.2014 година во хотел Солун ЕСЕ одржа редовна седница на Генералното собрание на кое се разгледуваа и усвојуваа материјалите по следните точки на дневен ред: разгледување и усвојување на наративен и финансиски извештај за работењето на ЕСЕ за 2012 и 2013 година; разгледување и усвојување на Годишна програма и финансиски план за работа на ЕСЕ за 2014 година и План за работа за 2014-2017 година; разгледување и усвојување на предложени статутарни измени  и разгледување и усвојување на членови на Извршен одбор (петти состав, 2013-2017).

Согласно на потребите за поефикасно и порационално извршување на работните задачи на оваа седница беа предложени неколку статутарни измени и тоа: измени во однос на лицето за застапување и претставување на ЕСЕ; промена на називот на здружението; усогласување на целите и задачите предвидени со Статутот и целите и задачите на сегашното и идно работење на ЕСЕ; измени во однос на стекнување на правото на глас на членовите на Генералното собрание и измени во однос на бројот на членови на Извршниот одбор на ЕСЕ.

На оваа седница на Генералното собрание беше избран петтиот состав на членови на Извршен одбор на ЕСЕ. Новиот состав на Извршниот одбор согласно на статутарните измени брои пет членови и е избран со четиригодишен мандат во времетраење од 13.05.2014 до 12.05.2017 година. Новиот состав на членови на Извршниот одбор е составен од: Доцент д-р Елена Ќосевска; Кемал Исмаил; Дивна Змејковска; Наташа Бошкова и Ас. д-р Блашко Касапинов.

Сите точки од дневниот ред беа усвоени со мнозинство од присутниот број на членови на Генералното собрание.

View the embedded image gallery online at:
http://www.esem.org.mk/index.php/shto-rabotime-sega/657-ese-generalno-sobranie-2014.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeId945c17a3b0