Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

Прес конференција и Јавна дебата на тема „Имунизација и превентивни здравствени услуги за децата Роми во Р. Македонија“

Граѓанските организации Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на РМ - ЕСЕ, Центарот за демократски развој и иницијативи - ЦДРИМ, Здружението на просветни работници и заштита на правата на жените и децата – ЛИЛ, и НВО КХАМ, со финансиска поддршка од страна на Фондацијата Отворено општество – Македонија,на ден 24.04.2014 година во просториите на Мала станица во Скопје одржаа јавна дебата и конференција за печат на тема  „Имунизација и превентивни здравствени услуги за децата Роми во Р. Македонија“.

На јавната дебата граѓанските организации ги презентираа наодите од истражувањето на полето на мониторинг во заедницата  во периодот 2013-2014 година во општините: Ѓорче Петров, Сарај, Карпош, Шуто Оризари, Пехчево - с. Црник,  Делчево и Виница. Истражувањето беше спроведено помеѓу ромско  население во однос на опфатот на децата Роми со вакцинација, како и во однос на имплементацијата на мерките предвидени со превентивните програми на Министерството за здравство - Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата и Програмата за систематски прегледи. Наодите од истражувањето покажаа дека во периодот 2012 – 2014 година  се забележува тренд на подобрување на опфатот со вакцинација кај предучилишните деца, меѓутоа опфатот со вакцинација на децата на училишна возраст е на загрижувачки ниско ниво. Исто така, истражувањето покажа дека одредени активности од превентивните програми, кои се наменети за ромските средини, не се реализирани. Доследното спроведување на мерките предвидени во превентивните програми е од големо значење бидејќи од истите директно зависи:  опфатот со имунизација на децата Роми од 0 до 15 години, опфатот со здравствени услуги поврзани со вакцинацијата, опфатот со услугите од службата за патронажни посети, како и опфатот со теренските превентивни активности наменети за ромски средини.

На јавната дебата граѓанските организации побараа од Владата на РМ и Министерството за здравство да ги прифатат предложените мерки за зголемување на опфатот на децата од ромските заедници со имунизација и превентивни здравствени услуги.

На јавната дебата, покрај претставници од граѓанските организации и Фондацијата Отворено општество – Македонија, присуствуваа и земаа активно учество и претставници од ромската заедница, Ромски здравствени медијатори, како и претставници од јавните здравствени установи, вклучувајќи ги: Заводот за здравствена заштита на мајките и децата, Здравствен дом – Скопје (поликлиниките во Ѓорче Петров и Шуто Оризари) и  Центарот за јавно здравје - Скопје.

Дискусијата на самата јавна дебата ќе биде искористена со цел унапредување на препораките за зголемен опфат на децата Роми со вакцинација и нивно доставување до Министерството за здравство.

Наодите од истражувањето и препораките до Владата и Министерството за здравство може да ги најдете во публикацијата:

„Опфат на децата Роми со вакцинација и превентивни здравствени услуги: состојба, проблеми и решенија

Наодите во однос на состојбите прикажани по општини во форма на скор картички за оценка од заедницата можете да ги погледнете на следните линкови:

Општина Шуто Оризари

Општини Ѓорче Петров, Карпош и Сарај

Општини Делчево, Пехчево и Виница

Документарен филм Вакцините се уште недостапни за Ромите“

Снимка од Прес Конференцијата

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар