Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

Средба за вмрежување во рамки на програмата CIVICA Mobilitas, 21-22 март, 2014 година

Во временскиот период 21-22 март, 2014 година во хотел Дрим, Струга се одржа средба за вмрежување на грантистите на програмата CIVICA Mobilitas во организација на Центарот за институционален развој – ЦИРа.  На средбата се одржа дебата на тема “Моменталните состојби и предизвици во развојот на граѓанскиот сектор  во РМ”, во чии рамки се дебатираше по однос на прашањето за влијанието на граѓанскиот сектор во креирање на политиките и решавањето на состојбите на општеството и прашањето за имиџот на граѓанскиот сектор, соработка и солидарност во работата на граѓанските организации.  Свои видувања по однос на состојбите за механизмите за граѓанско учество и вклученоста на граѓанските организации во донесување на одлуки на оваа средба даде Јасминка Фришчиќ, извршна директорка на ЕСЕ. Имено, таа говореше за состојбите по однос на вклученоста на граѓанските организации при донесување на одлуки на локално и национално ниво, односно на ниво на локална самоуправа, извршна и законодавна власт. Посебно беа дискутирани напорите и механизмите кои Владата на РМ ги презема со цел овозможување на учество на граѓанските организации при донесување на одлуки. При тоа со цел оценување на влијанието на граѓанските организации низ години беа користени оценките по однос на ова прашање презентирани во Индекс на оддржливост  на НВО на УСАИД. На крајот на дебата беа утврдени предизвиците со кои ќе се соочат граѓанските организации по однос на ова прашање во иднина.

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар