Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Ромската заедница и граѓанските организации не се носители на одговорот на кризи и кризни состојби, но се клучни во зголемување на отпорноста на заедницата на нив

На 30 и 31 август се одржа третата средба на Советите на заедницата формирани во рамки на инцијативата на ЕСЕ и ромските организации ЛИЛ, Романо Чачипе, Станица Пет и ИРИЗ. На оваа последна средба се дискутираа активностите кои треба да се преземат со цел Ромската заедница и граѓанските организации кои беа вклучени во оваа инцијатива да бидат подготвени да одговорат во  криза и кризни состојби. Односно, на оваа средба се дискутираше за формираме на тим на заедницата за одговор кон кризи и кризни состојби и која е неговата улога;  активности кои треба да ги преземе тимот во насока на оспособување и зајакнување на заедницата да реагира на  кризи и кризни состојби (обуки); зголемување на степенот на поврзаност на заедницата и активности за поврзување и градење на успешни коалиции со останатите релевантни актери во одговорот кон кризи и кризни состојби. На средбата се дискутираше и за  тоа кои се карактеристиките на една заедница која е подготвена да одговори на кризи и кризни состојби и кој е моделот на соработка и/или работа кој треба да ја одликува една заедница по однос на ова прашање.

По финализирање на локалните планови, тие ќе бидат предмет на дискусија на четири средби, организирани од секоја од вклучените организации, а на која ќе бидат поканети да присуствуваат 15-20 членови на Ромската заедница.

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар