Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Ромските заедници имаат многу заеднички проблеми кои треба да се адресираат со цел тие да се подготват за справување и закрепнување по криза и кризни состојби

На ден 27, 28 и 29 јули во Прилеп, Карпош и Ѓорче Петров и Шуто Оризари се одржаа вторите средби на членовите на Советите на заедницата. На средбите се ревидираа активностите и резултатите од првата средба,  се дискутираше за социјалната кохезија и градењето на партнерствата и коалициите како услови за справување со кризи и кризни состојби, вклучувајќи и за можни сценарија и активности на коалициите за време на вакви состојби. Собраните информации и податоци ќе бидат искористени за подготовка на локални планови, кои подоцна ќе послужат како основа за идентификување на активности кои треба да се интегрираат во постоечките национални и локални политики релевантни за ова прашање. Следната средба на Советите ќе се одржи кон крајот на месец август кога се разгледуваат и дискутираат подготвените локални планови.

 

 

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар