Унапредување на процесот на закрепнување и навремена реакција на ромската заедница во кризни состојби преку партиципативно и проактивно дејствување

На 18 мај 2021 година ја одржавме првата средба со партнерските организации (ЛИЛ, Романо Чачипе, ИРИЗ и Станица ПЕТ). На оваа средба дискутиравме за наредните чекори и активности за Унапредување на процесот на закрепнување и навремена реакција на ромската заедница во кризни состојби преку партиципативно и проактивно дејствување.