Прва работна средба за подготовка на правила за постапување на судиите во предметите за семејно насилство

На ден 17ти мај во Скопје се организираше првата работна средба за подготовка на правила за постапување на судиите во граѓанските судски постапки за изрекување на привремени мерки за заштита (ПМЗ) од семејно насилство. Во процесот учествуваат претставници на Здружение ЕСЕ, граѓански судии од основните судови во Скопје, Тетово и Радовиш, како и поранешен судија од Апелационен суд Скопје. За време на првата средба детално беа дискутирани утврдените недостатоци во судските постапки од ваков вид, односно проблемите со кои се соочуваат жртвите при иницирањето на постапката во судот и решенијата за надминување на овие проблеми. Во периодот кој следи ќе бидат организирани уште две работни средби, по што подготвените правила за постапување ќе бидат предмет на пошироко разгледување и усвојување во рамките на основните судови.

Оваа активност е дел од проектот „Пат до правда за жени кои претрпеле семејно насилство“ кој Здружение ЕСЕ го спроведува со финансиска поддршка на Проектот на УСАИД за граѓанско учество.