Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

Трета обука за параправници 11-13 мај, 2018 год.

Во периодот 11-13 мај, 2018 година Здружението ЕСЕ ја спроведе третата обука за папаравниците кои обезбедуваат помош и поддршка на сиромашните и маргинализирани, односно на Ромското население, сексуалните работнички и текстилните работници. Вкупно, 30 папраправници од шест граѓански организации кои обезбедуваат ваков вид на помош и поддршка присуствуваа на обуката. Обуката преставува една од низата обуки кои во изминатите години се спроведуваат со цел унапредување на степенот на познавања и вештини со цел обезбедување навремена и соодветна   помош и поддршка на оние на кои им е потребна. На оваа обука поспецифично се говореше за прашањата на дискриминација, поим на кривично дело и одговорност, кривичните дела против животот и телото и вознемирувањето на работно место. Дел од обуката беше посветен и на практичните вештини на параправниците во однос на работата со лицата кои им се обраќаат за помош. Работата на случаи по однос на сите прашања кои беа опфатени на обуката им овозможија на учесниците теоретски стекнатото знаење да го применат на конкретни ситуации и со тоа да се стекнат и со специфични познавања по однос на прашањето на интерес, како и да ја унапредат меѓусебната соработка и комуникација. Обучувачи на оваа обука беа адвокатката Наташа Бошкова, поранешниот судија Стојан Михов и граѓанската активистка за еднакви можности на жените и мажите Дивна Змејковска. Обуките за папараправници се дел од континуираните активности кои ЕСЕ ги презема во рамки на Заедничката рамка за правно зајакнување, поддржани од Фондацијата Отворено општество – Македонија.

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар