Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

Извештај кон Конвенцијата за елиминирање на сите форми на дискриминација врз жените (CEDAW)

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените- ЕСЕ, го подготви и го поднесе Писмениот извештај  кон Конвенцијата за елиминирање на сите форми на дискриминација врз жените (CEDAW), со цел негово разгледување при подготовката на листата на прашања од страна на CEDAW Комитетот насочени кон Република Македонија.

Писмениот извештај е подготвен во соработка со организаците: Акција Здруженска, Отворена Порта/Ла Страда, Македонија и  Коалицијата „Маргини“ и истиот се однесува на степенот на имплементација на  член 2 ( Политики за родова еднаквост); член 6 (Насилство врз жени); член 11 (Вработување); член 12 (Здравство) и член 15 (Правна еднаквост).

Линк до Извештајот на англиски јазик

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар