Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Информација за медиуми - 1600 граѓани од 4 општини со поддршка од ЕУ ќе ги оценуваат мерките за вработување

Денес, 14 декември 2017 година, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените (ЕСЕ) и Здружението за унапредување на родовата еднаквост “Акција Здруженска”, склучија договори за доделување грантови со  четири граѓански организации од Струмица, Битола, Свети Николе и Тетово, во рамките на проектот “Социјална отчетност за родова еднаквост”, финансиски поддржан од Европската Унија ИПА Инструментот за граѓанско општество и програма за медиумите 2015 - Поддршка за граѓанските организации во рамките на инструментот за акција во граѓанското општество 2015 .

Почнувајќи од јануари 2018 година, ЕСЕ и “Акција Здруженска”; Граѓанска иницијатива на жени ГИЖ Свети Николе; Организација на жените на општина Струмица; Здружение Женски Форум Тетово и Младинскиот Културен Центар од Битола заеднички ќе работат со граѓаните од овие општини со цел да се унапреди нивниот пристап до активните мерки за вработување на АВРМ.

Финансиската поддршка се доделува за мониторинг  и оценка  од заедницата на планирањето и имплементацијата на три селектирани активни мерки за вработување (Самовработување, Македонија вработува и Услуги за вработување на АВРМ) за 2017 и 2018 година, како и застапување со цел унапредување на родовата еднаквост при планирањето и имплементацијата на мерките, а врз основа на собрани наоди  и препораки од заедницата.  Преку примена на иновативни методологии за мониторинг на заедницата, организациите ќе работат на мобилизирање и зајакнување на капацитетите на околу 1600 граѓани, со цел тие самостојно да бараат: отчетност од институциите вклучени во креирањето, усвојувањето и имплементацијата на буџетите и мерките за вработување; отвореност и вклучување во процесите на креирањето, усвојувањето и имплементацијата на буџетите и мерките за вработување; крирање на буџет и мерки за вработување кои ќе одговараат на нивните реални потреби; неселективност и системско спроведување на мерките за вработување; ефикасно, економично и ефективно спроведување на буџетот и мерките за вработување; почитување на основните принципи на недискриминација, алокација на максимално расположливи ресурси и прогресивна реализација на буџетот за вработување; итн.

Со почит,                         

 

Дарко Антиќ,

Координатор за програмата за мониторинг и анализа на буџети и проектен координатор

 

Лица за контакт:

Дарко Антиќ, Здружение ЕСЕ, Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. , 00389 2 3298 295

Марија Савовска, Акција Здруженска, Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 00389 2 3215 660

 

Дополнителни информации за иницијативата

Што претставува и кон што се стреми имплементацијата на проектот  Социјална отчетност за родова еднаквост“?

Општата цел на проектот е да се формира национална граѓанска мрежа заради унапредување на општествената одговорност за родова еднаквост.  Најмалку шест (6) организации-членки на мрежата ќе усвојат рамка за граѓанско учество на жените; ќе користат ефективни методологии за оспособување на жените да ја држат владата на одговорност; и ќе се залагаат за родово-одговорно буџетирање и испорака на услуги прилагодени кон потребите на жените.

Посебните цели на проектот се: (1) следење и оценување на ефикасноста и ефективноста на буџетските трошоци и обезбедување услуги во областа на активните мерки за вработување; (2) подигање на капацитетите на локалните НВО и локалните заедници (жените и мажите) за примена на методологии за социјална отчетност при застапување за родова еднаквост; и (3) подобрување на јавната видливост на прашањата за транспарентност, отчетност и одговорност при на родовото планирање и буџетирање на политиките за вработување, како и нивната имплементација.  

Од реализацијата на проектот се очекуваат следниве конкретни резултати: (1) мапирани релевантни локални и национални институции, како и локалитети и заедници; (2) мониторинг и анализа на најмалку две активни програми за вработување предвидени во годишните Оперативни планови за активни програми и мерки за вработување во две последователни години (2017 и 2018 г.); (3) мониторинг во заедницата и оцена на избраните активни мерки за вработување од родова перспектива; (4) најмалку 10 невладини организации запознаени и обучени за концептот на општествена одговорност; (5) грантови обезбедени за најмалку 4 НВО во врска со преземање активности на застапување за родова еднаквост врз основа на собраните наоди; (6) приближно 1600 членови на заедницата (жени и мажи) зајакнати и активно вклучени во активности на застапување; (7) менторство обезбедено на избраните невладини организации за примена на методологијата за социјална отчетност во областа на активните мерки за вработување; (8) организирани осум дебати за политиките (по четири годишно) со локалните чинители во секоја од избраните  локални заедници; (9) организирани две национални конференции (по една годишно); и (10) организирани две годишни јавни кампањи.

Што досега е направено во текот имплементацијата на проектот?

Досега во рамки на проектот Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска спроведоа низа на активности во насока на оценување на начинот на имплементација на политиките и мерките за вработување во РМ; јакнење на капацитетите на 11 граѓански организации за мониторинг на мерките за вработување на локално ниво преку примена на методологиите за социјална отчетност; оценување на економичноста, ефикасноста и ефективноста во користењето на јавните пари за спроведување на политиките на вработување на национално ниво; итн.

Наодите покажуваат дека најголема стапка на невработеност се бележи во општина Тетово (8.396 лица), Куманово (7.508 лица), Прилеп (6.716 лица), Битола (5.615 лица), Гостивар (4.973 лица), Охрид (3.763 лица), Кичево (3.411 лица), Велес (3.105 лица) , Струга (3.002 лица) и Крива Паланка (2.7416 лица). Во периодот на месец октомври 2017 година, Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска спроведоа две три дневни обуки наменети за јакнење на капацитетите на 30 претставници од 11 граѓански организации кои доаѓаат од девет општини од РМ, односно од општините со најголем број на невработени лица. За време на обуките претставниците на граѓанските организации беа обучени за примена на методологиите за социјална отчетност и запознаени со националните политики и активните мерки за вработување (повеќе информации на http://esem.org.mk/ ).

Првичните резултати од спроведената анализа на податоците добиени од АВРМ во постапка за слободен пристап до информации од јавен карактер укажуваат на следното:  АВРМ и останатите јавни институции кои учествуваат во спроведувањето на политиките за вработува и афирмативните мерки за вработување немаат детална евиденција за обемот на имплементација на мерките и начинот на трошење на буџетските средства; во најголем дел мерките за вработување зависат од странски донатори и кредитори (УНДП, ЕУ и Светска Банка); најголем дел од одлуките за начинот на спроведување на афирмативните мерки се донесуваат од страна на УНДП, а пак националните домашни институции имаат само улога на посредување; при имплементацијата на афирмативните мерки за вработување главно АВРМ префрлува средства од буџетот на државата кон буџетот на УНДП, а притоа нема евиденција за начинот на трошење на средствата понатаму во текот на процесот и нема пристап до ваков тип на податоци;итн.

Проектот “Социјална отчетност за родова еднаквост” започна на 01 јануари 2017, и ќе трае до 31 декември 2019 година.

Повеќе информации за проектот и состојбите можете да најдете на следните линкови:

- http://esem.org.mk/index.php/sto-rabotime/13-shto-rabotime/2751-socijalna-otcetnost-za-rodova-ednakvost.html

http://esem.org.mk/index.php/shto-rabotime-sega/2848-vtor-modul-od-obukata-socijalna-otcetnost-za-rodova-ednakvost.html

-http://esem.org.mk/index.php/shto-rabotime-sega/2837-prv-modul-od-obukata-%E2%80%9Csocijalna-otcetnost-za-rodova-ednakvost%E2%80%9D.html

 

 

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар