Промоција на Проектот на УСАИД за правна заштита на жените

На ден 31ви март во хотел Холидеј Ин во Скопје се организираше прес конференција за промоција на Проектот на УСАИД за правна заштита на жените. Основна цел на проектот е обезбедување на соодветна правна заштита на жените-жртви на насилство и дискриминација: семејно насилство, трговија со жени, сексуално насилство и сексуални работнички. Проекот на УСАИД за правна заштита на жените е тригодишен проект имплементиран од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените (ЕСЕ) во партнерство со Отворена Порта – Ла Страда и Коалицијата „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“.  Проектот е во согласност со меѓународните стандарди за заштита на човековите права и придонесува за унапредување на судските постапки за заштита на жените жртви и подигнување на јавната свест за последиците од злоупотребата на женските човекови права.

„Сите ние сме агенти на промените без разлика дали работиме на локално ниво во заедниците или како дел од поголема владина институција. Со заеднички напори можеме да ја подигнеме свеста, промениме ставовите и да ги заштитиме жртвите од секаков вид на насилство: физичко, емотивно, психолошко или финансиско“, изјави Мајкл Стивејтер, Директор на канцеларијата за развој на УСАИД.

Проектот ќе опфати: набљудување на тековни судски предмети поврзани со насилство и дискриминација врз жените;проценка на степенот на судска заштита на ранливите категории на жените жртви; јакнење на капацитетите на судиите за примена на меѓународните стандарди за заштита на женкиоте човекови правасодржани во Конвенцијата за елиминирање на сите формина дискриминација врз жените на Обединети Нации (КЕДЖ); зголемување на нивото на информираност на жртвите за судските постапки за заштита од насилство и дискриминација; подготовка на препораки за унапредување на релевантната законска рамка (во согласност со специфичните потреби на различните категории на жртви); јакнење на капацитетите на граѓанските организации за примена на меѓународните и регионалните механизми за заштита на женските човекови права (опциониот протокол кон КЕДЖ и Европскиот суд за човекови права); иницирање на индивидуални случаи за стратешко застапување; и обезбедување на бесплатни правни совети и поддршка за жените жртви на насилство и дискриминација.

View the embedded image gallery online at:
http://www.esem.org.mk/index.php/shto-rabotime-sega/1195-promocija-na-proektot-na-usaid-za-pravna-zashtita-na-zenite.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeIdc53056ebc5