Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

 

Втора редовна средба на организациите вклучени во проектот “Социјална отчетност за родова еднаквост”

На 03 април 2018 година се одржа втората редовна средба на организациите вклучени во реализација на проектот “Социјална отчетност за родова еднаквост”. Средбата се одржа во просториите на ЕСЕ, а на истата присуствуваа 13 претставници на Здружението ЕСЕ, Акција Здруженска, Младински Културен Центар - Битола, Женски Форум - Тетово, Организација на жени на градот Струмица и ГИЖ Св. Николе. На средбата организациите дискутираа по однос на текот и предизвиците во спроведувањето на процесот на мапирање на заедницата и институциите, како и ја разгледуваа првичната верзија на прашалникот за оценување на задоволството, квалитетот, корисноста и достапноста на активните мерки за вработување.

Повеќе...

Барање за прибирање на понуди за осмислување и спроведување на кампања на дигитални медиуми за проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост“

I. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА БАРАТЕЛОТ И ПРОЕКТОТ

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените (ЕСЕ) од Скопје ги повикува сите заинтересирани компании да достават понуди за осмислување и спроведување на кампања на дигитални медиуми за потребите на проектот “Социјална отчетност за родова еднаквост” (Grant Contract Ref. No. EuropeAid/151569/ACT/MK).

Мисија на Здружението ЕСЕ и опис на дејноста:

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ го развива и го помага женското и граѓанското лидерство за развој и спроведување на човековите права и социјалната правда во нашето општество.

ЕСЕ се води од својата посветеност кон решенија на проблемите. По пат на промовирање и унапредување на човековите права ја подобруваме социјалната и економската правда, притоа сметајќи дека правата на човекот претставуваат неделив збир од стандарди што треба сите да ги уживаат. Посебно сме посветени на работата на полето на промовирање и унапредување на здравствените  права и правата на жените. Затоа сме фокусирани на две цели – да излеземе во пресрет на итните потреби на граѓаните, посебно на ранливите групи, и да влијаеме при креирањето на одржливи, долгорочни промени. Правиме многу повеќе од документирање, пријавување и осуда на нанесените неправди. Обезбедуваме правна и параправна помош и на тој начин им овозможуваме на граѓаните да ги остварат своите права и  да ги променат условите во кои живеат. Но, уште повеќе, се застапуваме за менување на законите и политиките што влијаат врз спроведувањето на здравствените права и правата на жените. Застапуваме на национално, но, и на меѓународно ниво. Подготвуваме и поднесуваме „извештаи во сенка“ и  други видови документи за спроведување на меѓународните документи за правата на човекот пред одговорните меѓународни тела.

Повеќе...

Организирање на обука за судски набљудувачи во периодот 06-07ми февруари 2018

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените -  ЕСЕ во месец октомври оваа година започна со реализација на двегодишниот проект „Патот до правда за жени кои претрпеле семејно насилство“, финансиски поддржан од  Проектот на УСАИД за граѓанско учество. Основна цел на проектот кој го спроведува Здружение ЕСЕ е подобрување на пристапот до правда за жените кои претрпеле семејно насилство, односно унапредување на кривичните и граѓанските судски постапки за заштита од семејно насилство.

Во рамките на  овој проект, во периодот 06-07 февруари 2018 година во Скопје во соработка со Коалиција Сите за правично судење организиравме обука за судски набљудувачи.  На обуката присуствуваа десет млади правници кои претходно беа селектирани со цел нивно вклучување во процесот на набљудување на судски предмети поврзани со семејно насилство. Обуката се организираше со цел јакнење на нивните знаења и вештини, односно оспособување да вршат набљудување на тековни судски рочишта и да ги собираат потребните податоци. Учесниците на обуката се информираа за природата и карактеристиките на семејното насилство, како и со законските можности за заштита. Притоа, фокусот беше ставен на граѓанските постапки за изрекување на привремените мерки за заштита и кривичните судски постапки кои се водат против сторителите на семејно насилство. На крај на обуката набљудувачите беа запознати со прашалниците за судско набљудување и начинот на пополнување на податоците при следење на судски рочишта.

Повеќе...

Национална конференција Промовирање на владеењето на правото и обезбедување на еднаков пристап до правда за сите како една од Целите за одржлив развој

Здружение ЕСЕ и Коалицијата Маргини на 31ви јануари 2018 година во Скопје организираа Национална конференција, со цел промовирање на една од Целите за одржлив развој на Обединети Нации (ОН), цел 16.3. Промовирање на владеењето на правото  на меѓународно и национално ниво и обезбедување на еднаков пристап до правда за сите.

Организирањето на конференцијата е поддржано од Фондација Отворено Општество Македонија и на настанот присуствуваа претставници на граѓанските организации, министерствата, јавните институции и меѓународните организации кои се вклучени во имплементацијата на целите за оддржлив развој на ОН. Воведно обраќање на конференцијата имаа Ирена Цветковиќ од Коалиција Маргини, Фани Каранфилова-Пановска од Фондација Отворено Општество Македонија (ФООМ) и Јасминка Фришчиќ  од Здружение ЕСЕ.

Повеќе...

Извештај кон Конвенцијата за елиминирање на сите форми на дискриминација врз жените (CEDAW)

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените- ЕСЕ, го подготви и го поднесе Писмениот извештај  кон Конвенцијата за елиминирање на сите форми на дискриминација врз жените (CEDAW), со цел негово разгледување при подготовката на листата на прашања од страна на CEDAW Комитетот насочени кон Република Македонија.

Писмениот извештај е подготвен во соработка со организаците: Акција Здруженска, Отворена Порта/Ла Страда, Македонија и  Коалицијата „Маргини“ и истиот се однесува на степенот на имплементација на  член 2 ( Политики за родова еднаквост); член 6 (Насилство врз жени); член 11 (Вработување); член 12 (Здравство) и член 15 (Правна еднаквост).

Линк до Извештајот на англиски јазик

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар