Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

Трета редовна средба на организациите вклучени во реализација на проектот “Социјална отчетност за родова еднаквост”

На 18 мај 2018 година се одржа третата редовна средба на организациите вклучени во реализација на проектот “Социјална отчетност за родова еднаквост”. Средбата се одржа во просториите на ЕСЕ, а на истата присуствуваа претставници на Здружението ЕСЕ, Акција Здруженска, Младински Културен Центар - Битола, Женски Форум - Тетово, Организација на жени на градот Струмица и ГИЖ Св. Николе. На средбата организациите дискутираа по однос начинот на внесување на податоците прибрани преку анкетните прашалници спроведени во домаќинствата во развиената електронска база за внесување и обработка на податоци.

Повеќе...

Обука за социјална отчетност за граѓански организации од Бугарија и Романија

Координаторот на Програмата за јавно здравје и здравје на жените учествуваше во спроведување на обука за методологиите за социјална отчетност за две граѓански организации од Бугарија и од Романија кои работат на полето на унапредување на здравјето на Ромите. На обуката учествуваа претставници од граѓанската организација „Thirst for life” од Сливен, Бугарија и од организацијата “O del Amenca” од Фетешти, Романија. На обуката на претставниците од граѓанските организации им беше презентиран методолошкиот пристап на работа на полето на социјална отчетност, како и методологиите кои се дел од овој концепт, како што се мониторинг во заедницата, социјална ревизија и мониторинг и анализа на буџети. Исто така на граѓанските организации им беа пренесени искуства од работата на ЕСЕ и партнерските ромски организации во Македонија. Двете граѓански организации во наредната година ќе работата на полето на унапредување на здравјето и пристапот до здравствената заштита на Ромите во општините каде што делуваат преку примена на методологиите на социјална отчетност и правно зајакнување. Работата на организациите и спроведувањето на обуката е финансиски поддржано од Фондациите Отворено општество.  Обуката беше спроведена во периодот од 11 до 12 јуни 2018 година во Сливен, Р. Бугарија.

Повеќе...

Учество на студиска посета за социјално претприемништво во Познан, Полска

Во рамките на Проектот на УСАИД за граѓанско учество, во периодот од 22ри до 27ми април се организираше студиска посета за социјално претприемништво во Понзан, Полска, на која присуствуваа претставници од дел од граѓанските организации кои се поддржани во рамките на овој проект.  Здружение ЕСЕ со својот претставник Стојан Мишев учествуваше на студиската посета која беше организирана од страна на Фондација Отворено Општество Македонија  - ФООМ и Фондацијата Барка од Полска. Целта поради која се организираше оваа студиска посета е да се истражат можностите за поголемо вклучување на ранливите групи на граѓани од нашата држава во економски активности кои ќе придонесат за нивно зајакнување и осамостојување.

За време на посетата претставниците на граѓанските организации имаа можност да се запознаат со моделот на социјална економија кој се имплементира во Полска, како и да ги посетат релевантните институции, граѓански организации и социјални претпријатија кои се вклучени во системот на социјална претприемништво. Учесниците беа запознаени со законската регулираност на социјалната економија во Полска, но и со практичното имплементирање на овој модел од страна на сите надлежни чинители. Притоа, позитивно беше оценета улогата на сите институции кои се вклучени во системот на социјално прептриемништво, како што се центрите за социјална работа, Центрите за професионална и социјална интеграција, социјалните претпријатија, општините и др.

Повеќе...

Прва работна средба за подготовка на правила за постапување на судиите во предметите за семејно насилство

На ден 17ти мај во Скопје се организираше првата работна средба за подготовка на правила за постапување на судиите во граѓанските судски постапки за изрекување на привремени мерки за заштита (ПМЗ) од семејно насилство. Во процесот учествуваат претставници на Здружение ЕСЕ, граѓански судии од основните судови во Скопје, Тетово и Радовиш, како и поранешен судија од Апелационен суд Скопје. За време на првата средба детално беа дискутирани утврдените недостатоци во судските постапки од ваков вид, односно проблемите со кои се соочуваат жртвите при иницирањето на постапката во судот и решенијата за надминување на овие проблеми. Во периодот кој следи ќе бидат организирани уште две работни средби, по што подготвените правила за постапување ќе бидат предмет на пошироко разгледување и усвојување во рамките на основните судови.

Оваа активност е дел од проектот „Пат до правда за жени кои претрпеле семејно насилство“ кој Здружение ЕСЕ го спроведува со финансиска поддршка на Проектот на УСАИД за граѓанско учество.

Повеќе...

Обука за аниматори и фацилитатори од Ромската заедница кои ќе работат на интегрираниот пристап (Социјална отчетност и Правно зајакнување)

Во периодот од 10 до 13 април беше спроведена обука за аниматори и фацилитатори од ромската заедница кои ќе работат на интегрираниот пристап (социјална отчетност и правно зајакнување) со цел унапредување на здравјето и пристапот до здравствена заштита за ромското население од општината Шуто Оризари. Учесници на обуката беа претставници на неформална група на граѓански активисти од општината Шуто Оризари. На обуката беа опфатени следните теми: Здравје и право на здравје, Здравствен систем и финансирање на здравствениот систем, Здравје и здравствена заштита на мајките и децата, Женско и репродуктивно здравје и здравствена заштита поврзана со истото, Права од здравственото осигурување, Заштита на здравствените права и Остварување на право за пристап до информации од јавен карактер. Дополнително на учесниците им беа презентирани методологиите на социјална отчетност, вклучувајќи ги мониторингот во заедницата, мониторинг на буџети и социјалната ревизија, како и методологијата на правно зајакнување, односно обезбедување на параправна помош. По спроведената обука претставниците од неформалната група на граѓански активисти ќе започнат со работа во ромските населби во Шуто Оризари, применувајќи ги методологиите на социјална отчетност и правно зајакнување, со цел унапредување на пристапот до здравствените услуги за Ромите, со посебен фокус на жените, мајките и децата од ромските заедници.

Повеќе...

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар