Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Повик за ангажирање на надворешен експерт за подготовка на е-програма за обука на стручните лица од институциите за постапување во случаи на семејно насилство

Оваа активност е дел од проектот “Enhance Access to Justice for Women who Suffered Domestic Violence”, кој го спроведува Здружение ЕСЕ со финансиска поддршка од фондацијата Квина Тил Квина. Основна цел на проектот е зајакнување на пристапот до правда за жените кои претрпеле семејно насилство.   Предвидената активност е дел од првата специфична цел на проектот, „Превенирање на семејното насилство за време на КОВИД-19 кризата, преку кампања за подигање на свесноста и обука за практичари“.

Објаснување:

И покрај тоа што семејното насилство е законски регулирано во државата од 2004 година, ефективната заштита на жените што претрпеле семејно насилство е оневозможена поради низата системски недостатоци во институционалниот одговор кон овој сериозен општествен проблем. Отсуството на системска едукација за практичарите од надлежните институции, несоодветното постапување и ниското ниво на координација помеѓу ЦСР, полиција и судовите се основните недостатоци на постоечкиот систем на заштита.

Здравствената криза предизвикана од КОВИД 19 придонесе за продлабочување на наведените проблеми и ја наметна потребата за преземање на мерки за адаптирање на постапувањето на институциите во случаите на семејно насилство. Истовремено, државата не презеде посебни превентивни мерки за организирање на почетна и континуирана едукација на вработените во надлежните институции, што дополнително ги ограничи можностите за ефективна заштита на жените кои претрпеле семејно насилство за време на пандемијата. Дотолку повеќе што со ратификувањето на Конвенцијата на Совет на Европа за превенција и заштита од насилство врз жените и семејното насилство, нашата држава презеде обврска за интензивирање на превентивните активности и едукацијата на практичарите од институциите вклучени во системот на заштита.

Повеќе...

Соопштение за медиуми - Истражување: COVID-19 кризата двојно го зголеми бројот на жени зависни од државна помош

(Скопје, 25.05.2021) –Губење на работното место, пад на месечните приходи, зависност од државна помош, отежнат пристап до здравствени услуги се само дел од низата последици со кои се соочија голем број жени во државата, во првите шест месеци од пандемијата со КОВИД-19. Според истражувањето на Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ, просечната плата на жените во периодот јануари – август 2020 година е намалена за 338 денари, но кај осум отсто од жените падот надминува 8.000 денари. Пандемијата двојно го зголеми бројот на жени зависни од државна помош, а бројот на домаќинства кои гладуваат пораснал од три на седум отсто.  

„Голем е бројот на домаќинства кои гладувале и покрај тоа што користеле гарантирана минимална помош од државата. Семејствата кои не користеле помош пред пандемијата, но потоа почнале да примаат државна поддршка, биле поизложени на гладување во август 2020 отколку во јануари истата година. Ова недвосмислено укажува дека износот на добиена помош од државата не бил доволен за да можат да ги задоволат своитеосновни потреби“, велат од Здружението ЕСЕ.

Уште еден загрижувачки аспект е дека пандемијата го отежна пристапот до услуги во јавното здравство. Секоја трета жена која имала потреба од здравствена заштита, неповрзана со КОВИД-19, не добила соодветни услуги во јавните здравствени установи. Од нив, 63 отсто не можеле да стигнат до преглед кај специјалист, а 12 отсто биле оневозможени да направат хируршка интервенција. Како последица на тоа, на 20 отсто од овие жени им се влошила здравствената состојба.

Повеќе...

Унапредување на процесот на закрепнување и навремена реакција на ромската заедница во кризни состојби преку партиципативно и проактивно дејствување

На 18 мај 2021 година ја одржавме првата средба со партнерските организации (ЛИЛ, Романо Чачипе, ИРИЗ и Станица ПЕТ). На оваа средба дискутиравме за наредните чекори и активности за Унапредување на процесот на закрепнување и навремена реакција на ромската заедница во кризни состојби преку партиципативно и проактивно дејствување.

Повеќе...

Повик за прибирање на понуди за конференциски услуги за организирање на локални настани

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените (ЕСЕ), согласно воспоставените Правилник и процедури за набавки, објавува:

 

П О В И К   З А   П Р И Б И Р А Њ Е   Н А   П О Н У Д И

за конференциски услуги за организирање на настани

Повикот се однесува на организирање на настани во рамки на Проектот „ Унапредување на процесот на закрепнување и навремена реакција на ромската заедница во кризни состојби преку партиципативно и проактивно дејствување“,кој се спроведува во период од 03 мај до 30 септември 2021 година.

 

Заинтересираните понудувачи треба да обезбедат услуги за изнајмување на простор, храна и освежување за следните настани:

-        Средба за воспоставување на Совет во заедницата (1 ден, од 15 до 18 лица)

-        Средби на Совет во заедницата  (2 средби по 1 ден, од 15 до 18 лица)

-        Средба за мапирање (1 ден, од 15 до 18 лица)

-        Средба за Photo voice (1 ден, од 20 до 25 лица)

-        Организирање на локален форум (1 ден, 30 лица)

Повеќе...

Повик за прибирање на понуди за конференциски услуги за организирање на настани

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените (ЕСЕ), согласно воспоставените Правилник и процедури за набавки, објавува:

 

П О В И К   З А   П Р И Б И Р А Њ Е   Н А   П О Н У Д И

 

за конференциски услуги за организирање на настани во рамки на Проектот „Унапредување на процесот на закрепнување и навремена реакција на ромската заедница во кризни состојби преку партиципативно и проактивно дејствување

Повикот се однесува на организирање на настани во рамки на Проектот „ Унапредување на процесот на закрепнување и навремена реакција на ромската заедница во кризни состојби преку партиципативно и проактивно дејствување“,кој се спроведува во период од 03 мај до 30 септември 2021 година.

Заинтересираните понудувачи треба да обезбедат услуги за изнајмување на простор, храна и освежување за следните настани:

-  Обука за Community tracing на отворено, со едно ноќевање во еднокреветна соба, со појадок и вечера, 1 ручек, изнајмување на сала, 2 кафе паузи по ден и 2 води по учесник, проектор, лаптоп и платно (2 дена за 30 учесници, од кои само за 15 е потребно сместување)

- Национална конференција на затворено според важечки протоколи, со ручек, изнајмување на сала за половина ден, 1 пијалок по учесник, 5 подвижни микрофони за говорници, озвучување на сала, кабина за превод, 10 применици за превод  (половина ден за 50 учесници)

- Работилница за стратешко планирање на отворено, 1 ручек, изнајмување на сала, 2 кафе паузи и 2 води по учесник, проектор, лаптоп и платно (1 ден за 27 лица)

Повеќе...

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар