Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

Конкурс за фотографија или видео на тема: ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО КОЈА ЖИВЕМЕ И ПОСЛЕДИЦИТЕ КОИ ПРОМЕНИТЕ НА ИСТАТА ГИ ПРЕДИЗВИКУВААТ ВРЗ НАШЕТО ЗДРАВЈЕ

ЦЕЛ НА КОНКУРСОТ

Целта на овој конкурс е на креативен начин, низ фотографија или пак видео, учениците во основно или пак средно образование да ги искажат своите ставови за животната средина во која живеат и последиците кои промените на истата ги предизвикуваат врз нивното здравје. Како и да се дадат насоки за подобрување на квалитетот на живеење преку заштита на животната средина.

Теми

  1. Високите температури и животната средина и здравјето.
  2. Жешките точки (загадувачи на воздух, вода и почва) и животната средина и здравјето.
  3. Човекот како фактор за подобрување/уништување на животната средина и здравјето на останатите граѓани.
  4. Државната контрола и грижа за не/подобрување на животната средина и здравјето.
  5. Почитувани функционери.

Краен рок за пријавување01 август 2022 година.

 

НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ

Учениците треба да се пријават индивидуално со најмногу едно дело на некоја од дадените теми.

Учениците може сами да изберат дали делото со кое ќе се пријават на овој конкурс ќе биде во формат на фотографија, комбинација од фотографии прикажани на едена страна во облик на приказна или видео. На фотографиите и видеото дозволено е користење на текст со цел појаснување на пораката за јавноста или пак давање на конкретна препорака.

Доставеното дело треба да биде со висок квалитет и јасно да ја прикаже саканата порака.

Нема да бидат земени предвид за разгледување делата кои поттикнуваат говор на омраза и/или содржат било какви елементи  на дискриминација на граѓаните врз основа на пол, раса, верска, национална, социјална или политичка припадност.

Со пријавување на конкурсот, авторите се согласуваат да го пренесат на организаторот на конкурсот правото на јавно изложување и/или објавување на делата, а авторите на наградените дела (првите три места) се согласуваат на организаторот на конкурсот да ги пренесат сите авторски и други права на користење на делата.

Повеќе...

Форум со судии и претставници на Министерство за правда

Здружението ЕСЕ на ден 16ти јуни 2022 година, со почеток од 12:00 до 15:00 часот  во Скопје  организираше средба со претставници на Министерство за правда и судии од основните граѓански судови, со цел дискутирање за постојната практика и можностите за поголемо искористување на правото на ослободување од судските трошоци и правото на бесплатна правна помош од страна на жените што претрпеле семејно насилство. На средбата присуствуваа  судиите Гордана Ролева Ќупева и Ирена Костадинова од Основен граѓански суд Скопје, судија Лидија Димова од Основен суд Велес, судиите Лила Цветаноска  и Андон Атанасов од основен суд Радовиш, Славица Жерајиќ, Сектор за правосудство во Министерство за правда, Весна Цекова, Оливер Давидовски  и Ремзи Беќири од Сектор за бесплатна правна помош во Министерство за правда, Фросина Стевановиќ, подрачно одделение на Министерство за правда во Куманово, Делфина Тодоровска и Стојан Мишев од Здружение ЕСЕ.

Предмет на дискусија беа граѓанските судски постапки кои вообичаено ги водат жените што претрпеле семејно насилство заради надминување на проблемот со насилството и решавање на поврзаните сензитивни правни проблеми, како што се постапката за изрекување на привремени мерки за заштита од семејно насилство, разводот на брак, издршката, старателството, делбата на имот и др.  Земајќи ја предвид неповолната финансиска состојба на жените, судското решавање на наведените проблеми на жените е директно условена од нивните финансиски можности и информираноста за видот и висината на судските такси и другите трошоци во постапката, како и од користењето на законските можности за ослободување од плаќање на овие трошоци.  Станува збор за одредбите за ослободување од плаќање на трошоци во постапката согласно Законот за парнична постапка[1] и користењето на секундарна правна помош согласно Законот за бесплатна правна помош[2].

Повеќе...

Фокус група за проценка на потребите на Ромите во пристапот до примарната здравствена заштита во општината Шуто Оризари

На 30 јуни 2022 година Здружение ЕСЕ спроведе фокус група за проценка на потребите на Ромите во пристапот до примарната здравствена заштита. Истражувањето се спроведува со цел да се утврдат бариерите со кои се соочуваат Роми во пристапот до здравствена заштита, како и потребите за унапредување на пристапот и опфатот на Ромите со примарна здравствена заштита. На фокус групата присуствуваа 13 престатвници од ромската заедница во Шуто Оризари, а на истата се дискутираше по однос на пристапот до услугите од матичните лекари, стоматолози и гинеколози, пристапот до вакцинација за децата, пристапот до услугите од Итната медицинска помош, како и пристапот до лекови. Фокус групата беше спроведена во соработка со партнерската ромска организација Романо Чачипе, која работи на територијата на Шуто Оризари.

Во наредниот период Здружение ЕСЕ ќе продолжи со спроведување на истражувањето.

Активноста е ко-финансирана од Европската Унија.

Повеќе...

Работилница за развивање на план за работа на тематска група на организации кои ќе работат на фискална транспарентност во областите на економските и социјалните права, во рамки на Европската мрежа на COPASAH

Од 12 до 15 јуни 2022 година,  со поддршка од Европската Унија обезбедена преку оперативниот грант “Joint Efforts for Gender Equal Society”, се спроведе работилница за развивање на план на активности за работа на  тематска група на организации кои ќе работат на фискална транспарентност во областите на економските и социјалните права, во рамки на Европската мрежа на КОПАСАХ. На работилницата присуствуваа 14 учесници од Северна Македонија, Србија, Албанија, Црна Гора, Романија и Косово. За време на работилницата, фацилитирана од Марија Саздевски Вангеловски, присутните имаа можност да дискутираат за можностите за заедничко настапување и взаемна помош и поддршка во оваа област. Оваа група на организации, во текот на 2022 година и во иднина ќе се залага за спроведување на развиениот план на активности.

 

Вебинар на тема – Влијанието на кризните состојби врз пристапот до здравтсвените услуги за женско здравје

На 08 јуни 2022 година, во рамки на работата на мрежата COPASAH Европа беше организиран Вебинар на тема „Влијанието на кризните состојби врз пристапот до здравствените услуги за женско здравје“. На Вебинарот учество земаа практичари и експерти од Европа и Индија. На првиот панел од вебинарот беа презентирани проблемите со кои се соочуваат жените во пристап до здравствена заштита за женско здравје во услови на кризи, при тоа главен акцент беше ставен на пандемијата со Ковид-19, како и на војната во Украина. Посебен осврт беше даден на влијанието врз ранливите категории на жени, вклучувајќи ги жените Ромки, жените бегалци, жените кои користат дроги, како и на жените сексуални работнички. На вториот панел од вебинарот, панелистите говореа за тоа кои акции и мерки треба да ги преземат државите со цел да се намали негативното влијание од кризните состојби врз здравјето и здравствената заштита на жените. Главен акцент беше ставен на тоа дека државите треба да извлечат заклучоци од случувањата за време на кризните состојби и да ги унапредат здравтсвените услуги за женско здравје. При тоа главен акцент беше ставен на потребата од зголемено финансирање на здравствената заштита за женско здравје,  како и вклучување на жените, особено од ранливите групи во процесите на донесување на одлуки.

Вебинарот можете да го погледнете на следниот линк.

Вебинарот беше организиран во партнерство помеѓу COPASAH Европа, PHM (Peoples health movement) и PAI од Соединетите Американски Држави.

Активноста е кофинансирана од страна на Европската Унија.

Повеќе...

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар