Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

58ма сесија на Комитетот за економски, социјални и културни права при ОН во Женева

Марија Гелевска од Здружението ЕСЕ, на 58 -мата сесија на Комитетот за економски, социјални и културни права при ОН во Женева, укажа на повеќе проблеми  во однос на правото на здравје на повеќе маргинализирани групи.

Во однос на здравјето на Ромите, беше укажано дека  неповолните социо-економски и животни услови, пропратени со бариерите во пристапот до здравствените услуги придонесуваат за понеповолен здравствен статус и пократок животен век на Ромите од  мнозинското население. До комитетот беше упатена загриженост за непостоење на специфични политики за подобрување на здравствениот статус на Ромите, односно дека во РМ не постои валиден Акциски план за Ромско здравје. Во Македонија не постои здравствена статистика разделена по етничка припадност што претставува сериозна препрека за соодветно планирање и имплементација на активности во однос на Ромското здравје. Во однос на здравјето на жената Ромка, беше посочено дека тие во недоволна мера се опфатени со Програмата за рана детекција на малигни заболувања, односно само 19% од жените Ромки на возраст од 24-60 години биле офатени со гинеколошко тестирање, односно ПАП тест во рамки на оваа програма во период од 2012-2014 година. Податоците од истражувањето на ЕСЕ укажуваат на постоење на промени во изведените ПАП тестови (абнормални епителни клетки) помеѓу Ромите,односно (16,5%, во споредба со сите останати спроведени тестови на ПАП  во кои е утврдена неправилност, односно 7%).

Повеќе...

Регионална Конференција „Заштита на жртви на трговија со луѓе – Пристап заснован на правата на жртвата во пракса“, 1-2 Јуни, Белград

Здружението ЕСЕ учествуваше во панел презентација во рамки на Регионалната Конференција „Заштита на жртви на трговија со луѓе – Пристап заснован на правата на жртвата во пракса“, која се одржа во периодот од 1-2 Јуни, 2016 година, во Белград, Република Србија. Регионалната конференција е организирана од страна на АСТРА – Акција против трговија со луѓе во партнерство со Меѓународниот форум за солидарност ЕММАУС од Босна и Херцеговија, Центар за женски права од Црна Гора, La Strada International и Ла Страда, Македонија.

Итстата беше организирана како втора фаза од „Balkans ACT Now!“, имплементиран во последните 4 години со поддршка на Европска Унија. Целта на конференцијата беше да ги презентира  постојните практики на полето на тргивија со луѓе во четири земји на Западен Балкан: Србија, Црна Гора, Босна и Македонија.

Повеќе

Повеќе...

Тимска работа и лидерство

Во периодот од 10 до 12 мај, 2016 година Здружението ЕСЕ во соработка со Владо Караев спроведе дводневна работилница за развивање тимска работа и лидерство. Работилницата се одржа во хотел Метропол, Охрид. На работилницата присуствуваа 40 лица претставници на партнерските ромски организации (ЦДРИМ, КХАМ и РРЦ) и претставници на ромската заедница од Шуто Оризари, Делчево, Виница и с. Црник кои во наредниот период ќе учествуваат во спроведувањето на активностите од новиот интегриран концепт на социјална отчетност и правно зајакнување.

Работилницата се спроведе со финансиска поддршка на Фондацијата Отворено Општество Македонија и  Фондациите Отворено Општество, Њујорк.

Повеќе...

Регионална работна средба за Отворено Владино Партнерство 2016 година, Букурешт, Романија

На 21 и 22 април, 2016 година ЕСЕ учествуваше на работна средба за Отворено Владино Партнерство во организација на Амбасадите на Соединетите Американски Држави во Романија, Македонија, Бугарија и Словачка. Работната средба се одржа во Букурешт, Романија. На средбата учествуваа 26 претставници на граѓански организации, амбасади на Соединетите Американски Држави и јавни институции кои го координираат процесот на Отворено Владино Партнерство во земјите учеснички.

На средбата беше дискутирано за добрите практики во спроведување на иницијативата за Отворено Владино Партнерство и предизвиците со кои се соочуваат учесниците во оваа иницијатива на национално ниво. Воедно, за време на средбата беа разгледани и можностите за надминување на индентификуваните предизвици и заедничка соработка помеѓу земјите.

 

Работилница за јакнење на капацитетите на ЕСЕ на полето на родово буџетирање

Во текот на март, 2016 година  беше одржана работилница за родово буџетирање на која учествуваше персоналот на ЕСЕ Работилницата беше фацилитирана од страна на меѓународниот експерт  Debbie Budlenderи се одржа во Кејптаун,  Јужно Африканска Република.

На работилницата беа дефинирани целите и приодите за застапување и натамошните чекори на четирите полиња на кои работи ЕСЕ во областа на родово буџетирање: неплатена нега на тешко болни лица; бесплатна правна помош на жените жртви на семејно насилство; мониторинг и анализа на спроведувањето на ОРИО грантот;  и мониторинг и анализа на Националната стратегија за заштита од семејно насилство 2008-2011 година на РМ.

На работилницата ЕСЕ во соработка со експертот подготви нацрт план за работата на ЕСЕ на полето на макроекономска анализа од аспект на човекови правата.

 

 

 

 

Фискална Транспарентност

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар