Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

ЕСЕ ја одржа редовната седница на Генералното собрание (13.05.2014)

На ден 13.05.2014 година во хотел Солун ЕСЕ одржа редовна седница на Генералното собрание на кое се разгледуваа и усвојуваа материјалите по следните точки на дневен ред: разгледување и усвојување на наративен и финансиски извештај за работењето на ЕСЕ за 2012 и 2013 година; разгледување и усвојување на Годишна програма и финансиски план за работа на ЕСЕ за 2014 година и План за работа за 2014-2017 година; разгледување и усвојување на предложени статутарни измени  и разгледување и усвојување на членови на Извршен одбор (петти состав, 2013-2017).

Согласно на потребите за поефикасно и порационално извршување на работните задачи на оваа седница беа предложени неколку статутарни измени и тоа: измени во однос на лицето за застапување и претставување на ЕСЕ; промена на називот на здружението; усогласување на целите и задачите предвидени со Статутот и целите и задачите на сегашното и идно работење на ЕСЕ; измени во однос на стекнување на правото на глас на членовите на Генералното собрание и измени во однос на бројот на членови на Извршниот одбор на ЕСЕ.

На оваа седница на Генералното собрание беше избран петтиот состав на членови на Извршен одбор на ЕСЕ. Новиот состав на Извршниот одбор согласно на статутарните измени брои пет членови и е избран со четиригодишен мандат во времетраење од 13.05.2014 до 12.05.2017 година. Новиот состав на членови на Извршниот одбор е составен од: Доцент д-р Елена Ќосевска; Кемал Исмаил; Дивна Змејковска; Наташа Бошкова и Ас. д-р Блашко Касапинов.

Сите точки од дневниот ред беа усвоени со мнозинство од присутниот број на членови на Генералното собрание.

 

Европска регионална конференција на граѓански организации и влади - Даблин, Ирска – 07-09 мај 2014

Здружението ЕСЕ како организација која континуирано работи на унапредување на пристапот до информации од јавен карактер, отворање на буџетските податоци со кои располагаат јавните институции, олеснување и зголемување на партиципативноста во постапките на креирање на јавни политики и промоција на правото на информираност и партиципација во Република Македонија, во периодот од 07 до 09 мај 2014 година ќе биде дел од Европската регионална конференција на граѓански организации и влади во Даблин, Ирска. Конференцијата е организирана од Министерството за трошоци на Ирска и претставува редовна годишна конференција на земјите членки на иницијативата за Отворено Владино Партнерство. ЕСЕ во периодот од јануари до април 2014 година зема активно учество во процесот на подготовка на Акцискиот план за Отворено Владино Партнерство на Р. Македонија кој треба да биде усвоен од Владата на РМ и спроведен во периодот од 2014 до 2016 година.

Види програма на конференцијата

 

Прес конференција и Јавна дебата на тема „Имунизација и превентивни здравствени услуги за децата Роми во Р. Македонија“

Граѓанските организации Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на РМ - ЕСЕ, Центарот за демократски развој и иницијативи - ЦДРИМ, Здружението на просветни работници и заштита на правата на жените и децата – ЛИЛ, и НВО КХАМ, со финансиска поддршка од страна на Фондацијата Отворено општество – Македонија,на ден 24.04.2014 година во просториите на Мала станица во Скопје одржаа јавна дебата и конференција за печат на тема  „Имунизација и превентивни здравствени услуги за децата Роми во Р. Македонија“.

На јавната дебата граѓанските организации ги презентираа наодите од истражувањето на полето на мониторинг во заедницата  во периодот 2013-2014 година во општините: Ѓорче Петров, Сарај, Карпош, Шуто Оризари, Пехчево - с. Црник,  Делчево и Виница. Истражувањето беше спроведено помеѓу ромско  население во однос на опфатот на децата Роми со вакцинација, како и во однос на имплементацијата на мерките предвидени со превентивните програми на Министерството за здравство - Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата и Програмата за систематски прегледи. Наодите од истражувањето покажаа дека во периодот 2012 – 2014 година  се забележува тренд на подобрување на опфатот со вакцинација кај предучилишните деца, меѓутоа опфатот со вакцинација на децата на училишна возраст е на загрижувачки ниско ниво. Исто така, истражувањето покажа дека одредени активности од превентивните програми, кои се наменети за ромските средини, не се реализирани. Доследното спроведување на мерките предвидени во превентивните програми е од големо значење бидејќи од истите директно зависи:  опфатот со имунизација на децата Роми од 0 до 15 години, опфатот со здравствени услуги поврзани со вакцинацијата, опфатот со услугите од службата за патронажни посети, како и опфатот со теренските превентивни активности наменети за ромски средини.

На јавната дебата граѓанските организации побараа од Владата на РМ и Министерството за здравство да ги прифатат предложените мерки за зголемување на опфатот на децата од ромските заедници со имунизација и превентивни здравствени услуги.

Повеќе...

Јавна дебата на тема „Имунизација и превентивни здравствени услуги за децата Роми во Р. Македонија“

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените во РМ – ЕСЕ, НВО КХАМ, Центарот за демократски развој и иницијативи – ЦДРИМ и Здружението на просветни работници и заштита на правата на жените и децата – ЛИЛ, поддржани од Фондацијата Oтворено општество – Македонија, организираат јавна дебата на тема „Имунизација и превентивни здравствени услуги за децата Роми во Р. Македонија“. Дебатата ќе се одржи на ден 24.04.2014 година во просториите на Мала станица во Скопје, со почеток во 11 часот.

На јавната дебата здруженијата ќе ги презентираат најновите наоди во однос на опфатот на децата Роми со процесот на вакцинација и превентивни здравствени услуги, како што се патронажни посети, здравствени едукации, систематски прегледи и останати активности. Воедно ќе биде дискутирано и за потребните мерки кои треба да се преземат со цел унапредување на опфатот на децата Роми со превентивните здравствени услуги.

По тој повод Здружение ЕСЕ ги поканува сите заинтересирани да земат учество во дебатата и да придонесат кон дискусијата чија главна цел е предлагање на мерки за унапредување на здравјето на децата Роми во Р. Македонија.

Сумарните наоди и главните препораки за унапредување на состојбите можете да ги најдете на следниот линк.

Опфат на децата Роми со вакцинацијата и превентивни здравствени услуги: Состојба, проблеми и решенија

 

Конференција за креирање на Национална алијанса за ретки болести на Р. Македонија - 22.03.2014

Здружението на граѓани за ретки болести „Живот со предизвици“ - Битола, заедно со Здружение за Хемофилија, ретки коагулопати и Вон вилебранд - ХЕМОЛОГ и Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Република Македонија - ЕСЕ организираa Конференција за креирање на Национална алијанса за ретки болести на Р. Македонија, на 22 март, сабота, во хотел „Порта“, Скопје. Конференцијата е дел од проект кој се реализира во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско општество спроведуван од Фондацијата Отворено општество - Македонија. Воедно проектот е поддржан и од Гензим – Санофи Авентис и Целгене Корпорација.

„Горда сум што еден ваков проект е поддржан токму од Проектот на УСАИД за граѓанско општество спроведуван од Фондацијата Отворено општество. Работејќи со Весна од Живот со предизвици ги осознав проблемите и предизвиците со кои се соочуваат луѓето со ретки болести во Македонија. Без разлика дали се работи за ретки, многу ретки или екстремно ретки болести има потреба од заедничка поддршка и соработка за обезбедување на потребна нега. Оваа алијанса ќе ја зајакне соработката и ќе го зајакне гласот на пациентите пред институциите. Запознав повеќе пациенти и секогаш се воодушевувам од храброста и издржливоста на овие луѓе кои не дозволуваат ретката болест да ги дефинира. Тие се хероите на денешното време. Ги охрабрувам институциите во Македонија да направат сѐ што е во нивните можности за да им помогнат на семејствата кои се соочуваат со ретки болести.“ – изјави г-ѓа Мери Џо Волерс, Амбасада на САД во Македонија, почесен член на Здружението на граѓани за ретки болести „Живот со предизвици“ – Битола

Повеќе...

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар