Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Работилница за стратешко планирање и комбинирање на методологиите за социјална отчетност и правно описменување и оспособување

Работилницата за стратешко планирање и комбинирање на методологиите за социјална отчетност и правно описменување и оспособување се одржа во периодот од 19 до 21 јануари 2015 година, во просториите на Здружението ЕСЕ. Оваа работилница е прва од низата работилници предвидени за планирање на процесот на спојување на активностите кои ЕСЕ во соработка со партнерските организации ги спроведува на полето на мониторинг во заедницата, социјална ревизија, буџетски мониторинг и параправна помош. Целиот процес на планирање се спроведува со помош на меѓународен експерт во оваа област, Волтер Флорес извршен директор на CEGSS (Center for Study of Equity and Governance in Health System), Гватемала и долгогодишен соработник на ЕСЕ. На работилницата присуствуваа претставници на ЕСЕ, НВО КХАМ и ФООМ. За време на работилницата беа разгледани активностите кои ЕСЕ и партнерските организации  ги спроведуваат во оваа област на работа, а воедно беа разгледани  и можностите за нивно спојување.

Последна работна средба за подготовка на прашалници за судско набљудување

Како дел од проектот на УСАИД за правна заштита на жените, Здружение ЕСЕ на ден 27.01.2015 година ја организира последната шеста работна средба за подготовка на прашалници за обезбедување на податоци за судски предмети поврзани со насилство и дискриминација врз жените.  Претходно, во текот на месец декември 2014 и јануари 2015 година беа организирани пет работни средби на кои беа подготвени прашалници за обезбедување на основни податоци од основните судови и основните јавни обвинителства, како и посебни прашалници за тековно набљудување на судски предмети од ваков вид. Прашалниците за набљудување на судски предмети ќе бидат искористени за обезбедување на податоци за тековните судски предмети поврзани со насилство и дискриминација врз жените во текот на наредните две години. 

Во процесот на подготовка на прашалниците се вклучија претставници од ранливите групи, граѓански, кривични и прекршочни судии, обвинител, адвокати, како и претставници на партнерските организации вклучени во проектот, Ла Страда и Коалиција за сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници. Набљудувањето на судските предмети ќе го вршат набљудувачи на Коалиција Сите за правично судење.

Основна цел на овој тригодишен проект е подигнување на степенот на правна заштита на жените жртви на дискриминација и насилство во нашата држава. Собирањето на податоците за постапувањето на судиите во овие случаи ќе биде искористено за подготовка на анализа со препораки за унапредување на заштитата која се обезбедува од страна на судството и останатите релевантни институции на ова поле.

 

ESE in collaboration with more than 70 civil society organizations has submitted OPEN STATEMENT: WHY STRONG, ACCOUNTABLE INSTITUTIONS MATTER BEYOND 2015 to the United Nations

We, the under-signed, believe transparent, accountable and inclusive institutions are vital if we are to end poverty and protect the planet.

We are convinced that a specific goal addressing this urgent call is an essential component of the Post-2015 Development Framework. The reasons are overwhelming.

Millions of citizens around the world, particularly youth, are demanding more open and accountable governance. In a public opinion poll, over seven million people identified “honest and responsive government” as one of their top four development priorities. The Post-2015 Development Framework must respond to this overwhelming call by enabling people, especially those experiencing poverty and marginalization, to participate in governance at all levels.

In order to eradicate poverty and ensure sustainable development, governments, companies and civil society must collaborate to strengthen transparency, participation and accountability. We should promote open societies, a free media and freedom of expression, association and peaceful assembly, legal empowerment and the rule of law. We should also join forces to implement anti-corruption measures that enable effective and inclusive economic, social and political institutions at all levels of society.

Повеќе...

Учество на годишна средба за судски мониторинг во Тбилиси, Грузија

Во периодот од 26 - 28ми ноември 2014 година во Тбилиси, Грузија се организираше годишна средба за мониторинг на судски случаи од страна на Канцеларијата за демократски институции и човекови права (ОДИХР) при Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ОБСЕ). Во име на Здружение ЕСЕ на настанот учествуваше Стојан Мишев, асистент на проектот на USAID за правна заштита на жените.

Годишната  средба за мониторинг на судски случаи е настан кој се организира секоја година, при што на истиот покрај претставници од мисиите на ОБСЕ од различни држави, учествуваат меѓународни организации и национални организации кои работат на полето на набљудување на судски случаи и унапредување на степенот на судска заштита на човековите права во своите општества. Настанот се организира со цел промовирање на концептот на судски мониторинг и размена на искуства помеѓу различните мисии и организации кои го спроведуваат истиот.   

Врз основа на претходното искуство на организацијата на ова поле, но и значењето на проектот на USAID за правна заштита на жените, претставникот на ЕСЕ ја модерираше тематската сесија која се однесуваше на мониторинг на судски предмети кои се однесуваат на родово засновано насилство и дискриминација.

Повеќе...

Втора работна средба за подготовка на формулари за набљудување на судски случаи (16.12.2014)

Како дел од проектот на УСАИД за правна заштита на жените, на ден 16.12.2014 година Здружение ЕСЕ ја организира втората работна средба за подготовка на прашалници за собирање на податоци од судовите и набљудување на судски случаи поврзани со насилство и дискриминација врз жените. Во процесот на подготовка на прашалниците се вклучени претставници од ранливите групи, граѓански и кривични судии, обвинители, адвокати, претставници од релевантни меѓународни организации, како и претставници на партнерските организации вклучени во проектот, ЛА СТРАДА и Коалиција за сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници.

Основна цел на овој тригодишен проект е подигнување на степенот на правна заштита на жените жртви на дискриминација и насилство во нашата држава. Собирањето на податоците за постапувањето на судиите во овие случаи ќе биде искористено за подготовка на анализа со препораки за унапредување на заштитата која се обезбедува од страна на судството и останатите релевантни институции на ова поле.

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар