Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Заштита на повредите на правото на здравје пред Европскиот суд за човекови права

Здружение ЕСЕ на 05 Март  организираше еднодневна работилница на тема: „Заштита на повредите на правото на здравје пред Европскиот суд за човекови права“. Истата беше наменета за претставници на здруженија на граѓани кои се инволвирани и работат на пристапите на социјална отчетност и правно описменување со цел подобрување на здравствената заштита на Ромите. Работилницата имаше за цел зголемување на степенот на разбирање во однос на случаите кои се водат пред Европскиот суд за човекови права а се однесуваат на правото на здравје, како и поттикнување за користење на регионалните механизми за заштита на човекови права, со фокус на правото на здравје. На работилницата присуствуваа претставници на организациите: КХАМ, РРЦ, ЦДРИМ и Рома СОС.

Обуки за набљудувачи на судски предмети за насилство и дискриминација врз жените

Во текот на месец февруари Здружението ЕСЕ организираше циклус од две обуки за набљудувачи на судски предмети за насилство и дискриминација врз жените. Обуките се дел од проектот на УСАИД за правна заштита на жените, кој Здружението ЕСЕ го спроведува во партнерство со Ла Страда и Коалицијата за сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници. Првата обука се организираше во периодот 11ти и 12ти февруари, додека втората обука беше организирана на 18ти и 19ти февруари.

На обуките присуствуваа 30 правници од Коалицијата Сите за правично судење кои во наредниот период од две години ќе бидат вклучени во набљудување на тековни судски предмети поврзани со семејно насилство, трговија со жени, сексуално насилство и предмети на сексуални работнички.

На присутните им се обратија Катина Павловска, психолог во Психолошкото советувалиште во ЕСЕ, Стојан Михов - судија од Основен суд Штип, Андон Атанасов - судија од Основен суд Радовиш, Даниел Митковски од Коалиција Сите за правично судење, Маја Варошлија од Државниот Центар за трговија со луѓе, Анета Трајковска - адвокат, Хајди Штерјова Симоновиќ - адвокат, Силвана Наумова и Воскре Наумоска Илиева од ХОПС. За време на обуките учесниците беа запознаени со природата и карактеристиките на семејното насилство, трговијата со жени, состојбата со сексуалните работнички,  како и со законските одредби, односно со кривичните и граѓанските судски постапки за заштита на жртвите на дискриминација и насилство. Исто така, беа запознаени со претходно подготвените прашалници кои ќе ги користат при следењето на тековни прекршочни, граѓански и кривични судски рочишта во основните судови.

Повеќе...

Почетна обука за мониторинг во заедницата и средба за размена на искуства од имплементирање на методологијата за мониторинг во заедницата

Здружението ЕСЕ во периодот од 10 до 12 февруари 2015 година во соработка со Програмата за јавно здравство при Фондациите Отворено Општество, Њујорк, Будимпешта и Македонија; Анурада Јоши, од Институтот за развојни студии во Лондон; Абиџит Дас, од Центарот за здравствени и социјални права во Индија; Зоран Биковски од НВО КХАМ, Делчево,  спроведе почетна обука за примена на методологијата на мониторинг во заедницата, наменета за три граѓански организации од Романија. На почетната обука, организациите се запознаа со значењето на оваа методологија, начинот на нејзино применување, алатките кои се користат при спроведување на истата, начинот на примена на методологијата во Р. Македонија, како и клучните придобивки од применета на истата.

По завршување на почетна обука, во периодот од 13 до 14 февруари 2015 година, Здружението ЕСЕ учествуваше на првата регионална конференција на организации од Македонија, Бугарија и Романија кои работат на полето на мониторинг во заедницата. Конференцијата имаше за цел на едно место да ги собере сите организации од Југоисточна Европа кои работат на полето на мониторинг во заедницата и да овозможи размена на искуства од досегашната примена на оваа методологија. На конференцијата присуствуваа преставници на вкупно 14 организации од регионот.

Повеќе...

Државата троши повеќе за лекување наместо за превенција од рак

Во здравството најмногу пари се трошат за реконструкција и изградба на објекти, за администрација и лекување, а најмалку за превенција на најтешките заболувања. Програмите за превенција од малигни заболувања или не се применуваат или континуирано се намалуваат средствата предвидени за оваа намена.

Сето ова се одразува на штета на пациентите, на нивното здравје, се кратат нивните права, а државата троши повеќе средства за лекување наместо навреме да се откријат заболувањата. Во ПРОЦЕС на оваа тема разговараме со Борјан Павловски и Дарко Антиќ од Здружението ЕСЕ.

  Извор: Нова ТВ - 05.02.2015

 

Информација за медиуми по повод Светскиот ден за борба против карциномот, 04 февруари 2015 година

Светскиот ден за борба против карциномот оваа година се спроведува под слоганoт Сите не засега и има за цел да промовира позитивен и проактивен пристап во борбата против карциномот, притоа потенцирајќи дека карциномот може да се надмине. Светскиот ден за борба против карциномот претставува можност за зголемување на свесноста на индивидуално ниво, на ниво на заедница, како и на владино ниво, со цел да се мобилизираат потребните ресурси и да се поттикне позитивна промена.

Овогодинешната кампања се фокусира на: избор на здрави животни стилови, обезбедување на можности за рано откривање, пристап до лекување за сите и унапредување на квалитетот на живот.

Една од областите во кампањата за 2015 година е промовирање на раната детекција како клучна мерка во борбата против карциномот. Според Светската декларација за карцином и Глобалниот акциски план за превенција и контрола на хроничните незаразни заболувања 2013 – 2020, секоја земја треба да обезбеди скрининг на населението за рана детекција на карциномите за кои постојат скрининг методи, вклучувајќи ги и карциномот на ракот на грлото на матката и карциномот на дојката. Со воведување на овие методи значително ќе се намали стапката на смртност предизвикана од овие карциноми.

Владата на РМ секоја година усвојува Програма за рана детекција на малигни заболувања која е сочинета од следните  компоненти: скрининг за карцином на грлото на матката, скрининг за карцином на дебелото црево, скрининг за карцином на простата и скрининг за карцином на дојка. И покрај тоа предвидените активности за рано откривање на карцином на дојка не се спроведуваат, а во последната година (2014) активностите не се соодветно планирани, во смисла дека не се наведени: целната популација на жени, периодот на поканување на жените и извршителите на програмата.

Повеќе...

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар