Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Одржан координативен состанок на организациите кои ги спроведуваат методологиите на социјална отчетност и правно зајакнување и описменување во ромските заедници

На 24 јули, 2015 година во ГЕМ Клубот во Скопје се одржа првиот координативен состанок на организациите кои ги спроведуваат методологиите на социјална отчетност и правно зајакнување и описменување во ромските заедници за програмската 2015/2016 година во соработка со ЕСЕ, а финансиски поддржани од Фондациите отворено општество Њујорк и  ФОО Македонија. Предмет на дискусија на состанокот беше запознавање и информирање со активностите за спојување на методологиите за социјална отчетност и обезбедување на параправна помош и поддршка на полето на здравствени права  и идните чекори во однос на начинот на работа на ЕСЕ и организациите кои овие активности ги спроведуваат на локално ниво. На состанокот беа присутни 31 лице од Здружението ЕСЕ; ГО КХАМ од Делчево, Виница и с. Црник; ГО ЦДРИМ од Шуто Оризари; ГО РРЦ од Шуто Оризари и ФОО Македонија. 

 

Работилница за унапредување на работата на полето на социјална ревизија и застапување

Изминатиот викенд Здружението ЕСЕ, заедно со трите партнерски Ромски организации (КХАМ, ЦДРИМ И РРЦ) учествуваше на дводневна работилница за унапредување на работата на полето на социјална ревизија. За време на работилницата беа опфатени повеќе теми, како: претходни искуства на организациите во спроведување на концептот на социјална ревизија, социјалната ревизија и нејзината поврзаност со останатите концепти за социјална отчетност и подготовка на план и активности за застапување базирано на резултати од социјална ревизија и останати алатки за социјална отчетност, вклучително и мониторинг на буџети. Работилницата беше модерирана од страна на меѓународен експерт во оваа област, Абиџит Дас од Индија.

 

 

 

 

Работилница за стратешко планирање за вклучување на концептите за социјална отчетност во работењето на граѓанските организации од РМ

Здружението ЕСЕ, со финансиска поддршка на Фондацијата Отворено општество Македонија и Фондациите Отворено Општество, Њујорк, во втората половина на јуни 2015 година спроведе дводневна работилница за стратешко планирање за вклучување на концептите за социјална отчетност (мониторинг и анализа на буџети, мониторинг во заедницата и социјална ревизија) во работењето на граѓанските организации од РМ.

На работилницата присуствуваа вкупно 21 претставник од  девет граѓански организации од РМ, а кои работат во областа на здравството.

Работилницата беше модерирана од м-р. Дарко Антиќ, координатор на програмата за мониторинг и анализа на буџети од ЕСЕ и Зоран Стојковски, експерт во стратешко планирање за граѓански организации.

Обука за вербална и невербална комуникација за програмите за параправна помош

Во периодот 26-27ми мај во Скопје Здружението ЕСЕ организираше обука за вербална и невербална комуникација за програмите за параправна помош при ромските партнерски организации од Делчево и Шуто Оризари. Обуката беше спроведена од страна на надворешен консултат Славе Младеновски од Институтот 4Р и истата е дел од активностите кои ЕСЕ ги организира во насока на јакнење на капацитетите на локалните партнерски организации.

Заради проширување на обемот на работа пред организирањето на обуката, трите партнерски организации идентификуваа лица кои дополнително би се вклучиле во обезбедувањето на параправна помош и во останатите активности кои ги преземаат во локалните заедници на полето на унапредување на ромското здравје. На самата обука покрај постојните координатори и параправници присуствуваа сите лица кои беа идентификувани од страна на партнерките организации, вкупно 18.

Во однос на содржината со обуката беа опфатени принципите за комуникација, методите, вербална и невербална комуникација, како и практични вежби за комуникација со клиентите од локалните ромски заедници. 

 

Работилница за родово одговорно буџетирање - 2015

На почетокот од месец јуни, пет лица од Здружението ЕСЕ го посетија Cape Town и учествуваа на тридневна работилница за унапредување на работата на ЕСЕ во областа на родовото буџетирање. Оваа работилница е трета од низата на работилници кои ЕСЕ ги реализираше во соработка со меѓународен експерт за родово одговорно буџетирање, Деби Бадлендер. За време на  работилницата беа опфатени следните теми: трошоци за спроведување на различни пристапи за обезбедување на бесплатни ПАП тестови за жените од руралните и оддалечени средини; неплатена грижа за тешко болно лице; имплементација на ОРИО грантот; финансирање на стратегијата за семејно насилство; буџетска анализа од аспект на исполнување на економските, културните и социјалните права; бесплатна правна помош за жени жртви на семејно насилство и планирање на работата на ЕСЕ во областа на родово одговорно буџетирање за периодот 2015/2016 година.

 

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар