Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Здружението ЕСЕ и Министерството за здравство одржаа втора по ред работна средба во рамки на процесот за унапредување на фискалната транспарентност на Владата на РМ

На 23 септември, 2015 година во просториите на Министерството за здравство се одржа втората по ред работна средба на претставници на Здружението ЕСЕ  и Министерството за здравство на РМ одговорни за координирање на превентивните и куративните програми од буџетот на министерството. Имено, Владата на РМ  по разгледување на прогресот за имплементацијата на Акцискиот план за Отворено владино партнерство за 2014 - 2016 година, го задолжи Министерството за здравство најдоцна до 31 декември 2015 година да усвои и објави годишен финансиски и програмски извештај за секоја од превентивните и куративните програми финансирани од буџетот на Министерството за здравство на интернет страницата на министерството. Објавувањето на извештаите понатаму треба да се одвива во континуитет, односно министерството ваквите извештаи треба да ги објавува на полугодишно и годишно ниво.

Повеќе...

Здружението ЕСЕ и Министерството за здравство одржаа работна средба во рамки на процесот за унапредување на фискалната транспарентност на Владата на РМ

На 07 јули, 2015 година во просториите на Министерството за здравство се одржа работна средба на претставници на Здружението ЕСЕ  и Министерството за здравство на РМ одговорни за координирање на превентивните и куративните програми од буџетот на министерството. Имено, Владата на РМ  на својата 79-та седница  одржана на 15.06.2015 година по разгледување на прогресот за имплементацијата на Акцискиот план за Отворено владино партнерство за 2014 година, го задолжила Министерството за здравство да организира и спроведе работна средба на која претставниците на ЕСЕ и координаторите на превентивните и куративните програми од ова ресорно министерство при што ќе утврдат обрасци на финансиски и програмски извештај за секоја од програмите кои на полугодишно ниво ќе биде објавувани на интернет страницата на Министерството за здравство.

Во таа насока на средбата беа разгледани предлози на обрасци на извештаите подготвени од министерството и беше заклучено дека најдоцна до почетокот на септември, 2015 година Здружението ЕСЕ детално ќе ги разгледа и предложи сугестии на предложените обрасци од страна на министерството, а во текот на месец септември 2015 година овие обрасци ќе се финализираат заедно со претставниците од министерството. Министерството за здравство ќе започне да ги објавува извештаите за финансиско и програмско известување по ново усвоените обрасци од 2016 година.

Работни средби за подготовка на методологија за анализа на правната рамка за заштита на жените жртви на насилство

Во рамките на Проектот на УСАИД за правна заштита на жените во текот на јуни и јули 2015 година Здружението ЕСЕ организираше две работни средби за подготовка на методологија за спроведување на истражување и подготовка на анализа за националната законска рамка постапувањето на институциите во системот на правна заштита а заштита на жените жртви на насилство и дискриминација.

Овие работни средби беа организирани во соработка со проектните партнери, Здружението на граѓани Отворена Порта и Коалиција „Сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници“. Како резултат на работните средби  беа подготвени прашалници за спроведување на интервјуа со претставници на надлежните институции, како и сценарија (насоки) за спроведување на фокус групи со жени жртви на насилство и дискриминација: жртви на семејно насилство, жртви на трговија со жени и сексуални работнички.

По спроведувањето на интервјуата и фокус групите ќе биде подготвена анализа со конкретни препораки за изменување и дополнување, односно унапредување на постојните закони и политики согласно меѓународните стандарди за заштита на човековите права жените жртви на насилство.  

Фокус групи со жени жртви на семејно насилство

Во рамките на Проектот на УСАИД за правна заштита на жените на ден 21.07.2015 година Здружението ЕСЕ организираше фокус група (група за дискусија) со жени жртви на семејно насилство, кориснички на услугите на Центарот за правна помош при ЕСЕ. Фокус групата е составен дел на активностите кои ЕСЕ ги презема со цел анализа постапувањето на институциите при пружање заштита на жените жртви на насилство и дискриминација.

Овие директни консултации со жените жртви на семејно насилство се од суштинско значење за соодветно идентификување на проблемите и недостатоците во секоја надлежна институција во системот на правна заштита за жените жртви на насилство и дискриминација. Податоците од спроведените фокус групи ќе бидат искористени за подготовка на конкретни препораки за унапредување на законите и политиките за заштита на жените жртви на насилство. 

 

Работна посета на колегите од Универзитетот Johns Hopkins, 07 -11, јули, 2015 година

Оваа година ЕСЕ  во соработка со колегите од Универзитетот Johns Hopkins работи на спроведување на оценка на влијанија на проектните активности за "Пристап до правдата", финансиски подржани од Фондациите отворено општество врз здравјето на корисниците на овие проектни активности.  

Имено, правното описменување и зајакнување , како стратегија за подобрување на здравствените права и резултати во областа на јавното здравство се во зародиш, при што постои недостаток на критички методи за оценување на ваквиот вид на проектите преку здравствена перспектива. Да се обезбеди поголема строгост и јасност во евалуација на влијанието на интервенциите од областа на правното описменување и зајакнување врз здравјето постои потреба од дефинирање на сеопфатната рамка која ќе ги постави односите меѓу правното описменување и и зајакнување и утврди потенцијалните индикатори за влијание. За да се дефинира ваква рамка, потребно е да се разгледа постојната релевантна литература за оценување на активностите за правно описменување и зајакнување, како и литература која содржи пошироко толкување и разбирање на разновидноста на целите и терминологијата која се користи за ова прашање.

Во рамки на оваа иницијатива во периодот од 7-11 јули, 2015 година во посета на ЕСЕ беше Katherine Footer, научен соработник при Центарот за истражување на јавно здавје и човекови права на Одделот за епидемиологија, Школа за јавно здравје на Универзитетот Johns Hopkins. Најголем дел од посетата беше посветен на запознавање на работата на ЕСЕ и ГО КХАМ од Делчево која на локалното Ромско население обезбедува параправна помош и поддршка од областа на заштита на здравствените права. За таа цел остваривме посета на заедницата во Делчево со која ГО КХАМ соработува по однос на ова прашање.

Како резултат на средбата беше подготвен нацрт на план за оценка на влијанието на активностите на ЕСЕ за социјална отчетност и правно описменување и зајакнување, која дополнително ќе се финализира до крајот на годината.

 

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар