Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

Студиска посета на граѓански организации од Романија по однос на примената на методологијата на мониторинг во заедницата со цел унапредување на пристапот до здравствените услуги за Ромите

Во периодот од 19 до 21 октомври 2016 година, две граѓански организации од Романија, Ce-Re од Клуж и FDP од Букурешт реализираа студиска посета во Македонија со цел да се запознаат со концептот на  методологијата за мониторинг во заедницата, како и со искуствата од примената на методологијата од страна на граѓанските организации во Македонија. Посетата беше организирана од страна на Здружение ЕСЕ, КХАМ, ЦДРИМ и ИРИЗ. Во текот на посетата претставниците од Романија се запознаа со теоретскиот концепт на социјалната отчетност и мониторингот во заедницата, а воедно се запознаа и со искуствата од спроведувањето на оваа методологија во ромските заедници во Шуто Оризари, Делчево и Пехчево. Студиската посета треба да им овозможи на граѓанските организации примена на оваа методологија во нивната работа за унапредување на здравјето и пристапот до здравствените услуги за ромските заедници со кои работат во Романија. Студиската посета беше овозможена во соработка со Фондацијата Отворено општество – Будимпешта и Фондацијата Отворено општество – Македонија.

Повеќе...

Учество на работилница за унапредување на економските, социјалните и културните права на жените од Централна и Источна Европа

Во периодот 03-04ти октомври во Софија, Бугарија, претставници на Здружение ЕСЕ учествуваа на работилница организирана од страна на Европската мрежа за економски, социјални и културни права (ESCR-NET) и Бугарската фондација за родови истражувања (BGRF). Фокусот беше ставен на меѓународната рамка за човековите економски, социјални и културни права, односно можностите за нејзина примена во работата на организациите учеснички. Здружение ЕСЕ како членка на ESCR-NET учестуваше на овој настан заедно со организации од Бугарија, Албанија, Русија,  Белорусија, Украина, Чешка, Грузија, Унгарија, Молдавија и Киргистан.

Повеќе.. https://www.escr-net.org/news/2016/advancing-womens-escr-central-and-eastern-europe

Повеќе...

Проект за заштита на права од работен однос

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените -  ЕСЕ со финансиска поддршка од синдикатот CNV International од Холандија започна со реализација на Проектот за заштита на права од работен однос. Основна цел на проектот е обезбедување на соодветна правна заштита за работниците/чките, при што во рамките на истиот предвидено е спроведување на следните активности: подготовка на прашалник за собирање на податоци од основните судови за постапувањето во предмети од работен однос, вклучително и случаи на дискриминација и вознемирување на работно место; собирање на податоци и проценка на степенот на обезбедена судска заштита во овие предмети; промовирање на наодите, дискусија со основните судови и подготовка на препораки.

 

Обука за фацилитатори и аниматори

Во периодот од 12 до 16 октомври, 2016 година Здружението ЕСЕ со финансиска помош и поддршка од Фондацијата Отворено општество Македонија спроведе петдневна обука на претставници на партнерските ромски организации (ЦДРИМ, КХАМ и РРЦ) и претставници на ромската заедница од Шуто Оризари, Делчево, Виница и с. Црник кои во наредниот период ќе учествуваат во спроведувањето на активностите од новиот интегриран концепт на социјална отчетност и правно зајакнување. Обуката има за цел да ги зајакне капацитетите на лицата кои ги спроведуваат активностите од интегрираниот концепт на социјална отчетност и правно зајакнување во следните области: здравјето како концепт; право на здравје; заштита на здравствени права; здравствено осигурување; организација и финансирање на националниот здравствен систем; здравје на мајките и децата; и женско и репродуктивно здравје. Дополнително, обуката има за цел да ги зајакне капацитетите на организациите за спроведување на прашалник во заедницата, како и заедничка подготовка на план на идни чекори за работа.

 

Заклучоци од регионалната конференција „Пристап до информациите и отворени податоци“

Zaključci sa regionalne konferencije „Pristup informacijama i otvoreni podaci“

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) 28. septembra 2016. godine organizovao je regionalnu konferenciju povodom Međunarodnog dana slobode pristupa informacijama pod nazivom „Pristup informacijama i otvoreni podaci“. Učesnici konferencije prisutnima su kroz prezentacije istraživanja primjene Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH i regionu, te kroz diskusiju nastojali približiti principe i standarde proaktivne transparentnosti, otvorenosti i odgovornosti.

Повеќе...

 

Фискална Транспарентност

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар