Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Почетна обука за социјална отчетност

Здружението ЕСЕ на 27 септември 2015 година во хотел Арка, Скопје, одржа почетна обука за примена на методологиите за социјална отчетност наменета за три партнерски организации (РРЦ, ЦДРИМ и КХАМ) кои работат на унапредување на здравјето на Ромите и унапредување на пристапот на Ромите до здравствени услуги. На обуката беа презентирани методологиите за мониотринг во заедницата и социјална ревизија. Воедно, на обуката организациите го презевтираа своето досегашно искуство и успеци од примената на овие методологии. 

Почетна обука програми за параправна помош и поддршка

Во периодот 25ти и 26ти септември во хотел Арка, Скопје, Здружението ЕСЕ оргтанизираше почетна обука на програмите за параправна помош за системот на здравствена заштита, здравствено осигурување и заштита на права на пациенти во државата. На обуката присуствуваа претставници од ромските партнерски организации кои обезбедуваат параправна помош и поддршка во нивните заедници: Центар за демократски развој и иницијативи – ЦДРИМ и Ромскиот Ресурсен Центар (РРЦ) од Шуто Оризари, како и КХАМ од Делчево.

На обуката се обратија претставници од институциите кои се вклучени во системот на здравствена заштита во Р.Македонија, Ангелина Бачановиќ, Министерство за здравство, Михајло Костовски, Фонд за здравствено осигурување на Македонија - ФЗОМ и Вера Менковска од Државен здравствен и санитарен инспекторат. Координаторите и параправниците беа детално информирани за механизмите за заштита на здравствено осигураните лица и правата на пациентите и начинот на нивно спроведување.

Повеќе...

Работна средба за унапредување на фискалната транспарентност во јавниот здравствен сектор и олеснување на постапката за слободен пристап до информации од јавен карактер

На 25 септември 2015 година, во ГЕМ Клубот во Скопје, Здружението ЕСЕ спроведе работна средба за унапредување на фискалната транспарентност во јавниот здравствен сектор и олеснување на постапката за слободен пристап до информации од јавен карактер. На работната средба учествуваа 15 претставници на ЈЗУ од Р. Македонија. Односно, учество земаа ЈЗУ ЗД Македонски Брод, ЈЗУ ЦЈЗ Велес, ЈЗУ Институт за јавно здравје, ЦЈЗ Тетово, ЦЈЗ Скопје, ЦЈЗ Охрид, ЈЗУ ЗД Скопје, ЈЗУ ЗД Струга, ЈЗУ ЗД Кавадарци, ЈЗУ ЗД Дебар и ЈЗУ ЗД Ресен.

На работната средба ЕСЕ и претставниците од јавните здравствени установи дискутира за: можните начини за унапредување на сегашното ниво на транспарентност во јавниот здравствен сектор;  начинот на кој досега се спроведува Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и потешкотиите со кои се соочуваат јавните здравствени установи за целосно исполнување на законските обврски; можни чекори за унапредување на постапката за слободен пристап до информации од јавен карактер; предлози за заедничка соработка и иницијативи на јавните здравствени установи и Здружението ЕСЕ итн.

Повеќе...

Обука за судии: Јакнење на примената на Конвенцијата за елиминирање на сите форми на дискриминација врз жените на ОН

Во рамките на Проектот на УСАИД за правна заштита на жените во периодот 21ви до 23ти септември, Здружението ЕСЕ организираше обука за судии на тема „Јакнење на примената на Конвенцијата за елиминирање на сите форми на дискриминација врз жените на ОН“. На обуката присуствуваа 20 судии од 10 основни судови во кои се спроведува набљудување на тековни судски предмети поврзани со насилство врз жените, како и претставници на граѓанските организации кои се вклучени во спроведувањето на оваа иницијатива.

Обуката се организираше со цел подигнување на степенот на судска заштита на жените жртви на насилство и дискриминација и истата беше спроведена од претставници на организација од Малезија која има долгогодишно искуство и кредибилитет за работа на ова поле, IWRAW Asia Pacific, Ayesha Sen Choudhury и Jane Connors. Учесниците беа запознаени со содржината на Конвенцијата, вклучувајќи ги и останатите релевантни документи како што се Генералните препораки на Комитетот за елиминирање на дискриминацијата врз жените при ОН и Заклучните согледувања во однос на спроведувањето на одредбите од конвенцијата во Р. Македонија. Фокусот беше ставен на меѓународните стандарди и државните обврски во однос на насилството врз жените.

Повеќе...

Здружението ЕСЕ го поднесе Заедничкиот извештај за здравје кон Меѓународниот пакт за економски, социјални и културни права при ООН (МПЕСКП)

Здружението ЕСЕ во соработка со 9 здруженија на граѓани и со поддршка на Фондациите отворено општество Њујорк и  Македонија, подготви и поднесе Заеднички извештај за здравје кон МПЕСКП. Со овој поднесок ги истакнуваме проблемите поврзани со неостварувањето на Правото на  здравје (член 12 од МПЕСКП и Генералниот коментар бр.14) на повеќе ранливи групи: Роми, лица кои живеаат со ХИВ/СИДА, лица кои користат дроги, жени, лица со ретки болести, лица со интелектуална попреченост и жртви на трговија со луѓе. Воедно, остварувањето на правото на здравје на жените и Ромите  во овој поднесок е анализиран и од аспект на примената на член 2.1 од пактот – Максимум користење на расположиви средства Поднесокот има за цел да придонесе во разгледувањето и формулирањето на Листата на прашања на предстојната Пред сесија на Комитетот во Октомври, како и да адресира прашања до Р. Македонија за степенот на оставрување на правото на здравје соодветно на МПЕСКП.

Во прилог:

Заеднички Извештај за здравје кон МПЕСКП

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар