Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Учество на претставници на Здружение ЕСЕ на Јавна расправа во Собранието на Р. Македонија на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите на Собранието на Република Македонија и Комисијата за труд и социјална политика на Собранието на Република Макед

Јавната расправа се одржа на тема: Предлог на Закон за изменување на Законот за работните односи.  Предлогот кој е поднесен од страна на две пратенички од Собранието се однесува на продолжување на платено отсуство за време на бременост, раѓање и родителство од сегашните 9 месеци на период во траење од 18 месеци.

На јавната расправа претставниците на Здружение ЕСЕ во излагањето посочија дека  продолжувањето на платеното отсуство ќе има негативно влијание врз еднаквото учество на жените на пазарот на трудот, а воедно поради дополнителното оптоварување на буџетот на Р. Македонија ова решение не е одржливо на долг рок. Притоа од страна на претставниците на Здружение ЕСЕ беа образложени препораките од Светската Здравствена Организација (СЗО) по однос на ова прашање.

Повеќе...

Посета на локални граѓански организации во рамки на ЕУ проектот “Социјална отчетност за родова еднаквост” – Струмица и Штип

Како дел од подготвителната фаза во имплементацијата на проектот “Социјална отчетност за родова еднаквост” поддржан од Европската унија во рамките на програмата IPA Civil Society Facility and Media Programme 2015, на 12 јуни, 2017 година, Здружението ЕСЕ и партнерската организација Акција Здруженска посетија две организации од Струмица и Штип. Со посетите имавме за цел да ги запознаеме граѓанските организации со проектот и активностите предвидени со истиот, како и да го оцениме нивниот интерес за вклучување во нивната реализацијата. Во рамки на оваа активност беа посетени ОЖ Струмица и НВО ЕХО од Штип.

Форум за правна заштита на жените жртви на насилство, 15-16 јуни 2017

Во рамките на Проектот на УСАИД за правна заштита на жените во периодот 15-16ти јуни 2017 година, во хотел Рамада, Гевгелија, се одржа Форум за правна заштита на жените жртви на насилство. На настанот присуствуваа претседатели и судии од основните судови, судија од Апелационен суд, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за правда и надлежните институции кои имаат законски мандат да постапуваат во предметите на насилство врз жените. На форумот учествуваше и претставник на УСАИД, како и организациите со кои ЕСЕ соработува во спроведувањето на овој проект, Отворена Порта (Ла Страда), Коалиција за сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници и Коалиција сите за правично судење.    

Форумот се организираше со цел отварање на поширока дискусија и дефинирање на препораки за унапредување на постоечките закони на ова поле, како и подобрување на постапувањето на институциите кои се вклучени во системот на заштита, како што се судовите, основни јавни обвинителства, центри за социјална работа, полиција.  За таа намена, на учесниците на форумот им беа презентирани главните наоди од анализата на законската рамка и институционалното постапување кон насилството врз жените, како и анализата од двегодишното судско набљудување на судски предмети поврзани со семејно насилство, трговија со жени и сексуално насилство. Утврдените недостатоци на ниво на законско регулирање, односно на ниво на индивидуално постапување на релевантните министерства и институции беа детално дискутирани од страна на судиите и останатите професионалци кои работат со жените жртви на насилство и беа предложени конкретни препораки за нивно надминување.

Повеќе...

Работилница за Развивање на комуникациска стратегија за проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост“

Како дел од подготвителната фаза во имплементацијата на проектот “Социјална отчетност за родова еднаквост” поддржан од Европската унија во рамките на програмата IPA Civil Society Facility and Media Programme 2015, на 13 јуни, 2017 година, Здружението ЕСЕ и партнерската организација Акција Здруженска учествуваа на Работилница за Развивање на комуникациска стратегија за проектот.

Повеќе...

Одржана обука за параправници 9-11 јуни, Велес

Во рамки на активностите за “Стандардизирање и одржливост на обезбедувањето на различни видови на бесплатна правна помош”, ЕСЕ со поддршка на ФООМ како дел од активностите за Shared Framework on Legal Empowerment за 2017 година организираше обука за параправници. На обуката беа поканети сите параправниви кои во рамки на различни организации во обезбедуваат ваков вид на помош и поддршка на своите целни групи-ранливи категории на граѓани. Обуката се одржа во периодот 9-11 јуни во хотел Романтик, Велес и на неа присуствуваа 35 параправници од шест различни граѓански организации. Обуката имаше за цел да ги запознае параправниците со повеќе теми и прашања.  На обуката се зборуваше за основната поделба на власт и изворите на право; постапувањето на полицијата, јавното обвинителство и судот во кривичната постапка; граѓанските постапки во спорови кои се однесуваат на  семејното и наследното право; препознавање на семејното насилство, како еден од видовите на насилство и начини на заштита од овој вид на насилство. Обуката ја одржаа судијата кривичар во пензија Стојан Михов, адвокатката Наташа Бошкова и граѓанската активистка и волонтерката на Националната СОС линија за семејно насилство, Дивна Змејковска. Оваа обука претставува дел од низа обуки кои имаат за цел зајакнување на капацитетите и вештините на параправниците со цел обезбедување на сеопфатна, потполна и ефективна помош и поддршка на лицата кои им се обраќаат за помош.

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар