Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

Форум за судии „Судските постапки за заштита од семејно насилство – можности за унапредување“

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените - ЕСЕ на ден 08.07.2014 во Скопје го организираше форумот за судии „Судски постапки за заштита од семејно насилство – можности за унапредување“. Настанот е дел од проектот “Поглед однадвор” – Дали и како се обезбедува потребната судска заштита на жртвите на семејно насилство при изрекување на привремените мерки за заштита? кој се спроведува во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско општество, имплементиран од Фондацијата Отворено општество  - Македонија.

На форумот беа презентирани наодите од анализата подготвена врз основа на набљудувањето на тековни и увидот во завршени судски постапки за изрекување на привремени мерки за заштита од семејно насилство во десет основни судови во државата: Велес, Битола, Куманово, Тетово, Штип, Радовиш, Гостивар, Делчево, Дебар и Струмица. Основна цел беше да се разменат искуства помеѓу основните судови и да се продискутираат можностите за унапредување на судското постапување од страна на граѓанските судии од различните судови од државата кои постапуваат во овие судски постапки со што ќе се подигне степенот на судска заштита на жртвите генерално. Заклучоците и препораките од форумот се инкорпорираа во финалниот текст на анализата за постапувањето на судиите при изрекувањето на привремените мерки за заштита од семејно насилство.

 

 

Трета континуирана обука на програмите за параправна помош, оддржана на ден 25ти јуни 2014 година

Трета континуирана обука на програмите за параправна помош, оддржана на ден 25ти јуни 2014 година

На ден 25.06.2014 година во канцелариите на ЕСЕ се организираше третата континуирана обука за програмите за параправна помош на тема „„Употреба на дрога, сексуална работа и сервиси за корисници на дроги и сексуални работници/чки во Република Македонија“. Обуката беше испорачана од страна на претставници на Здружение на граѓани ХОПС и на истата присуствуваа координаторите и параправниците од ромските партнерки организации на ЕСЕ.

Цел на оваа обука беше запознавање на претставниците од програмите за параправна помош со човековите права на корисниците/чките на дрога и сексуалните работници/чки, како и со механизмите и сервисите за нивна заштита. Од страна на обучувачите беа обезбедени информации за фактичката состојба на овие ранливи групи, односно за проблемите со кои се соочуваат и нивните потреби. Обуката се организираше за да им се помогне на параправниците во постапувањето и обезбедувањето на параправна помош и поддршка во случаите кога како клиенти се јавуваат претставници на наведените ранливи групи.

 

Обука за јакнење на капацитетите на граѓанските организации од Република Македонија за "Здравство и буџети", Прв модул

Во периодот од 26 – 28 јуни 2014 година, ЕСЕ спроведе обука со цел јакнење на капацитетите на граѓанските организации во однос на повеќе теми поврзани со здравството и буџетите. На обуката учествуваа претставници од повеќе граѓански организации од РМ кои работат на полето на унапредување на здравјето на граѓаните и олеснување на пристапот на различни групи на граѓани до основните здравствени услуги во јавниот здравствен сектор. Односно, на обуката беа присутни следните граѓански организации: ЛИЛ од Скопје, ЦДРИМ од Скопје, КХАМ од Делчево, РРЦ од Скопје, ХОПС од Скопје, ХЕРА од Скопје, Момент Плус од Гевгелија, НОРА од Скопје, Хемолог од Скопје и РОМА СОС од Прилеп. Првиот модул од обуката се организираше со цел, граѓанските организации да се запознаат со првото на здравје, социјалните детерминанти на здравјето, организацијата на јавниот здравствен систем во РМ, буџет и буџетски процес на национално и локално ниво, финансирањето на здравството и буџетски процес во здравството, како и буџетска транспарентност и отчетност и пристап до информации од јавен карактер. Овој модул претставува вовед на граѓанските организации во вториот модул на обуката каде подетално ќе се разработуваат техники и методологии за мониторинг и анализа на буџети и јавно здравствени политики. Обучувачи на обуката беа: д-р Борјан Павловски, Марија Гелевска и Дарко Антиќ од ЕСЕ и д-р Ванчо Велинов од Институтот за јавно здравје на РМ.

Обуката е спроведена со финансиска поддршка на Фондацијата Отворено Општество Македонија и Фондациите Отворено Општество Њујорк.

Обука за јакнење на капацитетите на граѓанските организации во однос на специфичните потреби за здравјето на жените и релевантните политики

Во периодот од 17 – 19 јуни 2014 година, ЕСЕ спроведе обука со цел јакнење на капацитетите на граѓанските организации во однос на специфичните потреби за здравјето на жените и релевантните политики. На обуката учествуваа претставници од партнерските ромски граѓански организации: ЦДРИМ од Шуто Оризари, КХАМ од Делчево и ЛИЛ од Ѓорче Петров. Обуката за јакнење на капацитетите од оваа област се организираше со цел партнерските ромски организации да започнат со примена на методологијата на мониторинг на заедницата во однос на спроведувањето на здравствените услуги од Програмата за рана детекција на малигни заболувања со посебен фокус на превентивните гинеколошки услуги за рано откривање на карциномот на грлото на матката. На обуката беше дискутирано на повеќе теми вклучувајќи ги следните: род и здравје и спецификите на женското здравје; социјални и економски влијанија врз здравјето на жените; репродуктивно и сексуално здравје и права; меѓународни документи во однос на здравјето на жените; правна регулатива во Р. Македонија која специфично се однесува на здравјето и здравствената заштита на жените; најчестите малигни заболувања на репродуктивните органи кај жените и скрининг програми за рано откривање на истите; преглед на Програмата за рана детекција на малигни заболувања на Министерството за здравство, како и наодите од мониторингот на ЕСЕ во однос на имплементацијата на оваа програма. На последниот ден од обуката организациите спроведоа процес на планирање преку кој беше утврдена динамиката на работа и потребата од техничка поддршка и координација од страна на ЕСЕ.

Обуката е спроведена со финансиска поддршка на Фондацијата Отворено Општество Македонија и Фондациите Отворено Општество Њујорк.

 

ЕСЕ ја продолжи соработката со Debbie Budlender (02-06 јуни, 2014)

Во периодот од 02-06 јуни, 2014 година во Истанбул ЕСЕ одржа работилница на која заедно со Debbie Budlenderги разгледуваше анализите кои се однесуваат на различни прашања од интерес за ЕСЕ, а кои се изработени со помош на мониторинг и анализа на буџети од родова перспектива.

Анализите се однесуваат на прашања од областа на репродуктивното здравје на жените, имунизацијата на децата Роми, неплатената грижа на сериозно болните лица и спроведувањето на стратегијата за заштита од семејно насилство 2008-2011 година.

Соработката која ЕСЕ ја остварува со Debbie Budlender започна во 2013 година и ќе продолжи и во следните години.

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар