Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

Организирање на трета работна средба за ревидирање на прашалниците за судско набљудување

Здружение ЕСЕ го спроведува проектот „Патеки до правда за жени кои претрпеле семејно насилство“, со финансиска поддршка од  Проектот на УСАИД за граѓанско учество. Основна цел на проектот кој го спроведува Здружение ЕСЕ е подобрување на пристапот до правда за жени кои претрпеле семејно насилство.

На ден 25ти јануари 2018 година во Скопје се организираше третата работна средба за ревидирање на формулари (прашалници) за набљудување на судски предмети поврзани со семејно насилство. На средбата присуствуваа граѓански и кривични судии, судија од апелационен суд, адвокат, претставници на Здружение ЕСЕ и Колиција Сите за правично судење. Предмет на ревидирање беа прашалниците за собирање на податоци за кривичните и  граѓанските судски постапки за заштита од семејно насилство, претходно користени во рамките на Проектот на УСАИД за правна заштита на жените.

Процесот на судско набљудување на предмети поврзани со семејно насилство ќе започне во февруари 2018 година, во 10 основни судови во државата.

Граѓаните на општина Св. Николе и село Ерџелија спроведоа процес на мапирање на заедницата

Во рамки на проектот “Социјална отчетност за родова еднаквост” граѓаните на општина Св. Николе и село Ерџелија проведоа процес на мапирање на заедницата во кој идентификуваа лица кои се потенцијални корисници, односно корисници на мерките за вработување предвидени до Акцискиот План за вработување на Агенцијата за вработување на РМ за 2017 година. Процесот на мапирање на заедницата е спроведен во организација на Граѓанската Иницијатива на Жени од Св. Николе, а фацилитиран од Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска. Мапирањето на заедницата претставува иницијален чекор во спроведувањето на методологијата за мониторинг во заедницата, која ќе им овозможи на граѓаните активно да учествуваат во следење, мерење и оценка на тековните мерки за вработување кои ги спроведува Агенцијата за вработување на РМ, како и активно да бараат креирање и имплементација на мерки согласно нивните реални потреби.

Повеќе...

Граѓаните на општина Струмица спроведоа процес на мапирање на заедницата

Во рамки на проектот “Социјална отчетност за родова еднаквост” граѓаните на општина Струмица спроведоа процес на мапирање на заедницата во кој идентификуваа лица кои се потенцијални корисници, односно корисници на мерките за вработување предвидени до Акцискиот План за вработување на Агенцијата за вработување на РМ за 2017 година. Процесот на мапирање на заедницата е спроведен во организација на Организацијата на жени на градот Струмица, а фацилитиран од Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска. Мапирањето на заедницата претставува иницијален чекор во спроведувањето на методологијата за мониторинг во заедницата, која ќе им овозможи на граѓаните активно да учествуваат во следење, мерење и оценка на тековните мерки за вработување кои ги спроведува Агенцијата за вработување на РМ, како и активно да бараат креирање и имплементација на мерки согласно нивните реални потреби.

Повеќе...

Организирање на втора работна средба за ревидирање на прашалниците за судско набљудување

Во рамките на Проектот на УСАИД за граѓанско учество во Здружение ЕСЕ го спроведува проектот „Патеки до правда за жени кои претрпеле семејно насилство“, чија основна цел е подобрување на пристапот до правда за жени кои претрпеле семејно насилство.

На ден 18ти јануари 2018 година во Скопје се организираше втората работна средба за ревидирање на формулари (прашалници) за набљудување на судски предмети поврзани со семејно насилство. На средбата присуствуваа граѓански и кривични судии, судија од апелационен суд, адвокат, претставници на Здружение ЕСЕ и Колиција Сите за правично судење. Предмет на ревидирање беше прашалникот за собирање на податоци за граѓанските судски постапки за изрекување на привремени мерки за заштита од семејно насилство, претходно користен во рамките на Проектот на УСАИД за правна заштита на жените. Претходно, во месец декември 2017 година, на првата работна средба се ревидираше прашалникот за следење на кривични судски постапки за сторени кривични дела како резултат на семејно насилство.

Повеќе...

Регионална обука за Мониторинг на Буџети и Застапување

Зошто е потребно застапување за соодветно финансирање на програмите за намалување на штети од користење дроги? Какви промени очекуваме да се постигнат со застапување за соодветно финансирање?

Овие прашања, а и многу други, се обидовме да ги одговориме на регионалната обука за мониторинг на буџети и застапување организирана од ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, а со поддршка на Фондацијата Отворено општество – Македонија. Тродневната обука која се одржа од 21 до 23 декември 2017 година, во хотел Романтик во Велес, ја спроведоа претставници на ЕСЕ – Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените од Скопје.

Повеќе...

 

Фискална Транспарентност

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар