Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Обука за бизнис и мотивација за самовработување на жени кои претрпеле семејно насилство

Како дел од редовните напори на ЕСЕ за поддршка на жените кои претрпеле семејно насилство во насока на економско осамостојување и одржливост, на 20 и 21 септември во Public Room во соработка со Јован Сталевски, ЦЕФЕ Македонија за корисничките на Центарот за правна помош во ЕСЕ беше спроведена обука за бизнис и мотивација за основање на сопствен бизнис и самоангажирање. Оваа обука е дел од серијата обуки кои овие жени ќе ги добијат во текот на Октомври 2022 година.

Повеќе...

Обука за спроведување на истражување за проценка проценка на потребите на Ромските и руралните заедници во однос на пристапот до примарна здравствена заштита

Здружение ЕСЕ на 12 септември организираше и спроведе обука за спроведување на истражување за проценка проценка на потребите на Ромските и руралните заедници во однос на пристапот до примарна здравствена заштита. Обуката беше спроведена од страна на персоналот на ЕСЕ. На учесниците првин им беше презентиран системот на Примарна здравствена заштита во Република Северна Македонија. Потоа им беа презентирани целите и методите на истражувањето при што беше презентирано на кој начин се развиенни целите и методите, поврзани со постоечкиот систем и регулативата за Примарната здравствена заштита.  Потоа на учесниците детално им беше презентиран анкетниот прашалник за претставниците од ромските и руралните заедници кои ќе го спроведат на терен. На крајот од обуката се разви отворена дискусија на која учесниците имаа можност да дадат свои мислења и предлози по однос на истражувањето и прашалникот. На обуката учествуваа 25 учесници, активисти во заедницата и претставници од локални граѓански организации од Шуто Оризари, Прилеп, Куманово, Делчево, Пехчево, Виница и Свети Николе.

Активноста е финансиски поддржана од Европската Унија.

Повеќе...

Обука за спроведување на истражување за проценка на факторите кои имаат влијание врз менталното здравје на Ромите и руралното население

Здружение ЕСЕ на 07 септември организираше и спроведе обука за спроведување на истражување за проценка на факторите кои имаат влијание врз менталното здравје на Ромите и руралното население. Обуката беше спроведена од страна на меѓународните консултанти од Универзитетот во Севилја, Шпанија. На обуката на учесниците првично им беше презентирана дефиниција на пристапот базиран на права за унапредување на менталното здравје, како и целите на истражувањето кои се базираат на овој пристап.  Потоа учесниците беа запознаени со методите и начинот на обработка на податоците од претходно спроведените фокус групи за проценка на факторите кои имаат влијание врз менталното здравје, како и со првичните наоди од фокус групите. Учесниците се запознаа и со специфичните цели на истражувањето, како и со начинот на кој истите се утврдени. Учесниците беа запознаени со процесот на развој на истражувањето. Потоа на учесниците длабинско им беше презентирано севкупното истражување презентирање на истртажувањето. Учесниците беа запознаени и со пристапот и користење на алатката Photo Voice, која исто така ќе се спроведе во рамки на ова истражување. На крај на учесниците им беа претставени и прашалници според кои ќе се спроведува истражувањето и тоа три вида на прашалници: прашалник за анкетирање на лица на раководни позиции од јавни установи, прашалник за анкетирање на лица кои даваат услуги во рамки на јавни установи и прашалник за заедниците, односно лица од ромските и руралните заедници. На крајот од обуката имаше отворена дискусија во која учесниците имаа можност да ги искажат своите мислења за прашалниците и да дадат предлози за нивно унапредување. На обуката учествуваа 25 учесници, активисти во заедницата и претставници од локални граѓански организации од Шуто Оризари, Прилеп, Куманово, Делчево, Пехчево, Виница и Свети Николе.

Активноста е финансиски поддржана од Европската Унија.

Повеќе...

Повик за ангажман на компанија - За спроведување на истражување за пристапот до примарна здравствена заштита за Ромите и руралното население во Република Северна Македонија

Здружението ЕСЕ е граѓанска организација која работи на подобрување на спроведувањето на социјалните и економски права на ранливите групи на граѓани, преку нивно зајакнување, мобилизирање и вклучување во планирањето, спроведувањето и оценувањето на јавните политики и услуги во Р. Северна Македонија.

Основана во 1994 година, ЕСЕ е активна и на локално и на национално ниво, како и во платформите на граѓански организации од Централна и Југоисточна Европа.

Во рамки на годишната Програма за работа на Здружение ЕСЕ за 2022 година, која е кофинансирана од Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија, спроведуваме активности за унапредување на пристапот до примарна здравствена заштита за Ромите и лицата кои што живеат во рурални средини во Р. Северна Македонија. Активностите ќе се спроведуваат во периодот од септември до декември 2022 година.

Повеќе...

Конкурс за фотографија или видео на тема: ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО КОЈА ЖИВЕМЕ И ПОСЛЕДИЦИТЕ КОИ ПРОМЕНИТЕ НА ИСТАТА ГИ ПРЕДИЗВИКУВААТ ВРЗ НАШЕТО ЗДРАВЈЕ

ЦЕЛ НА КОНКУРСОТ

Целта на овој конкурс е на креативен начин, низ фотографија или пак видео, учениците во основно или пак средно образование да ги искажат своите ставови за животната средина во која живеат и последиците кои промените на истата ги предизвикуваат врз нивното здравје. Како и да се дадат насоки за подобрување на квалитетот на живеење преку заштита на животната средина.

Теми

  1. Високите температури и животната средина и здравјето.
  2. Жешките точки (загадувачи на воздух, вода и почва) и животната средина и здравјето.
  3. Човекот како фактор за подобрување/уништување на животната средина и здравјето на останатите граѓани.
  4. Државната контрола и грижа за не/подобрување на животната средина и здравјето.
  5. Почитувани функционери.

Краен рок за пријавување: 15 септември 2022 година.

 

НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ

Учениците треба да се пријават индивидуално со најмногу едно дело на некоја од дадените теми.

Учениците може сами да изберат дали делото со кое ќе се пријават на овој конкурс ќе биде во формат на фотографија, комбинација од фотографии прикажани на едена страна во облик на приказна или видео. На фотографиите и видеото дозволено е користење на текст со цел појаснување на пораката за јавноста или пак давање на конкретна препорака.

Доставеното дело треба да биде со висок квалитет и јасно да ја прикаже саканата порака.

Нема да бидат земени предвид за разгледување делата кои поттикнуваат говор на омраза и/или содржат било какви елементи  на дискриминација на граѓаните врз основа на пол, раса, верска, национална, социјална или политичка припадност.

Со пријавување на конкурсот, авторите се согласуваат да го пренесат на организаторот на конкурсот правото на јавно изложување и/или објавување на делата, а авторите на наградените дела (првите три места) се согласуваат на организаторот на конкурсот да ги пренесат сите авторски и други права на користење на делата.

Повеќе...

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар