Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

Фокус група за проценка на потребите на Ромите во пристапот до примарната здравствена заштита во општината Шуто Оризари

На 30 јуни 2022 година Здружение ЕСЕ спроведе фокус група за проценка на потребите на Ромите во пристапот до примарната здравствена заштита. Истражувањето се спроведува со цел да се утврдат бариерите со кои се соочуваат Роми во пристапот до здравствена заштита, како и потребите за унапредување на пристапот и опфатот на Ромите со примарна здравствена заштита. На фокус групата присуствуваа 13 престатвници од ромската заедница во Шуто Оризари, а на истата се дискутираше по однос на пристапот до услугите од матичните лекари, стоматолози и гинеколози, пристапот до вакцинација за децата, пристапот до услугите од Итната медицинска помош, како и пристапот до лекови. Фокус групата беше спроведена во соработка со партнерската ромска организација Романо Чачипе, која работи на територијата на Шуто Оризари.

Во наредниот период Здружение ЕСЕ ќе продолжи со спроведување на истражувањето.

Активноста е ко-финансирана од Европската Унија.

Повеќе...

Работилница за развивање на план за работа на тематска група на организации кои ќе работат на фискална транспарентност во областите на економските и социјалните права, во рамки на Европската мрежа на COPASAH

Од 12 до 15 јуни 2022 година,  со поддршка од Европската Унија обезбедена преку оперативниот грант “Joint Efforts for Gender Equal Society”, се спроведе работилница за развивање на план на активности за работа на  тематска група на организации кои ќе работат на фискална транспарентност во областите на економските и социјалните права, во рамки на Европската мрежа на КОПАСАХ. На работилницата присуствуваа 14 учесници од Северна Македонија, Србија, Албанија, Црна Гора, Романија и Косово. За време на работилницата, фацилитирана од Марија Саздевски Вангеловски, присутните имаа можност да дискутираат за можностите за заедничко настапување и взаемна помош и поддршка во оваа област. Оваа група на организации, во текот на 2022 година и во иднина ќе се залага за спроведување на развиениот план на активности.

 

Вебинар на тема – Влијанието на кризните состојби врз пристапот до здравтсвените услуги за женско здравје

На 08 јуни 2022 година, во рамки на работата на мрежата COPASAH Европа беше организиран Вебинар на тема „Влијанието на кризните состојби врз пристапот до здравствените услуги за женско здравје“. На Вебинарот учество земаа практичари и експерти од Европа и Индија. На првиот панел од вебинарот беа презентирани проблемите со кои се соочуваат жените во пристап до здравствена заштита за женско здравје во услови на кризи, при тоа главен акцент беше ставен на пандемијата со Ковид-19, како и на војната во Украина. Посебен осврт беше даден на влијанието врз ранливите категории на жени, вклучувајќи ги жените Ромки, жените бегалци, жените кои користат дроги, како и на жените сексуални работнички. На вториот панел од вебинарот, панелистите говореа за тоа кои акции и мерки треба да ги преземат државите со цел да се намали негативното влијание од кризните состојби врз здравјето и здравствената заштита на жените. Главен акцент беше ставен на тоа дека државите треба да извлечат заклучоци од случувањата за време на кризните состојби и да ги унапредат здравтсвените услуги за женско здравје. При тоа главен акцент беше ставен на потребата од зголемено финансирање на здравствената заштита за женско здравје,  како и вклучување на жените, особено од ранливите групи во процесите на донесување на одлуки.

Вебинарот можете да го погледнете на следниот линк.

Вебинарот беше организиран во партнерство помеѓу COPASAH Европа, PHM (Peoples health movement) и PAI од Соединетите Американски Држави.

Активноста е кофинансирана од страна на Европската Унија.

Повеќе...

Спроведена работилница за градење на вештините на жените од Центарот за правна помош на ЕСЕ за изработка на накит од глина

На 04 јуни 2022 година, во Ерор Колектив во Скопје и со поддршка од Marcy Handmade Jewllery, беше спроведена работилница за  учење на техники за изработка на накит од глина. На работилницата присуствуваа три жени кориснички на услугите од Центарот за правна помош на ЕСЕ и тројца претставници на ЕСЕ . Оваа работилница е дел од активностите на ЕСЕ за економско јакнење и осамостојување на жените кои претрпеле семејно насилство, а истите низ низа од дополнителни тренизи ќе се стекнат со вештни за самостојно работно ангажирање и обезбедување на неопходни средства за егзистенција и одвојување од насилната средина во која живеат. Оваа работилница е поддржана од Европската Унија преку оперативниот грант “Joint Efforts for Gender Equal Society”.

Спроведување на истражување за проценка на факторите кои влијаат врз менталното здравје на Ромите и руралното население

Во периодот од 20 мај до 05 јуни 2022 година, Здружение ЕСЕ спроведе четири дискусии во фокус групи со цел проценка на факторите кои влијаат врз менталното здравје на Ромите и руралното население. Прашалникот според кој се спроведуваа фокус групите беше подготвен во соработка со експертите за ментално здравје на маргинализираните заедници од Универзитетот во Севилја, Шпанија. Во овој процес беа спроведени следните дискусии во фокус групи: фокус група со ромско население во Виница на 20-ти мај 2022 година; фокус група со ромско население од Шуто Оризари во Скопје на 23-ти мај 2022 година; фокус група со македонско рурално население кое живее во општината Кривогаштани на 30-ти мај 2022 година; и фокус група со ромско рурално население кое живее во село Црник во општина Пехчево на 05-ти јуни 2022 година.

Целта на фокус групите е да се истражат сите фактори кои можат да имаат влијание врз менталното здравје на населението, а се поврзани со социјалните, економските фактори, како и фактори од средината во која што живее населението. Здружение ЕСЕ продолжува со спроведување на истражувањето и во наредниот период.

Истражувањето се спроведува со финансиска поддршка од Европската Унија.

Повеќе...

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар