Ревидирани макроекономски проекции за 2020 година - Влијанието на COVID-19 врз економијата

Ревидирани макроекономски проекции за 2020 година - Влијанието на COVID-19 врз економијата

https://finance.gov.mk/files/Ревидирани%20макроекономски%20проекции%20за%202020%20година.pdf

Министерство за финансии