Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

Fighting Child Poverty - The Child Guarantee

Direct Link to Full 12-Page 2019 European Parliament Document:

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/638429/IPOL_BRI(2019)638429_EN.pdf

Извор: WUNRN – 15.11.2019

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар