Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

EU Parliament - Resolution on Experiencing Backlash in Women's Rights & Gender Equality in the EU

 

 

 

European Parliament – Resolution on Experiencing Backlash in Women’s Rights & Gender Equality in the EU

Direct Link to Full 9-Page 2019 Resolution

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0111+0+DOC+PDF+V0//EN

 

 

Извор: WUNRN – 11.04.2019

 

 

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар