Нова веб апликација преку која можеме да провериме како се троши граѓанскиот буџет

Граѓански Буџет е веб апликација која на едноставен начин го доближува буџетот до граѓаните, интерактивно ги информира за тоа како се крои буџетот, на кој начин се полни и како се трошат распределените средства. http://budget.finance.gov.mk/

Извор: Finance.mk