Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Влијанието на судските такси и трошоци и информираноста за ослободување од плаќање судски трошоци како пречка или можност до судска заштита за жени што претрпеле семејно насилство

Здружението ЕСЕ континуирано работи на унапредување на судската заштита на жените што претрпеле семејно насилство со посебен осврт на олеснување на пристапот до постапки по семејни спорови. Препознавајќи ја важноста и итната потреба на жените за решавање на правните проблеми од семејното насилство, ЕСЕ од 2019 година презеде првично  истражување за да го утврди влијанието на судските такси и трошоци и да ја утврди информираноста за практикување на законските можности за ослободување од судски трошоци кај жените што претрпеле семејно насилство. На ова поле имаме за цел да ја утврдиме актуелната состојба и да ги идентификуваме пречките со кои се соочуваат жените додека се обидуваат судски да ги решат правните проблеми како последица на претрпеното семејно насилство.

Влијанието на судските такси и трошоци и информираноста за ослободување од плаќање судски трошоци како пречка или можност до судска заштита за жени што претрпеле семејно насилство

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар