Дали активните мерки, програми и услуги за вработување кои ги спроведува Владата на РСМ ги одразуваат реалните потреби на граѓаните и допринесуваат кон унапредување на нивниот пристапот до пазарот на трудот и зголемување на вработливоста?

Дали активните мерки, програми и услуги за вработување кои ги спроведува Владата на РСМ ги одразуваат реалните потреби на граѓаните и допринесуваат кон унапредување на нивниот пристапот до пазарот на трудот и зголемување на вработливоста?